tysdag, februar 19, 2008

Betre alderdom


Så stormer det atter ein gong i kommunen vår. Igjen er det økonomi og dei store utfordringane som er knytta til den. Vi har ein sum til fordeling, og det er alltid smerteleg og tøft å redusera eller kutta i tenesteeiningane. No ligg der eit forslag frå rådmannen som går ut på å omgjera 25 sjukeheimsplassar på Lindås bu og servicesenter til omosrgsbustader med heildøgnsdrift. Det er svært dramatisk å redusera sjukeheiomsplassar og like dramatisk å flytte på sjuke og eldre.Lindås kommune har ein god eldreomsorg med svært dyktige og kompetente sjukepleiarar, hjelpepleiarra,legar, fysioterapeutar, assistentar, kjøkkenpersonell og aktivitørar.Vi vil fortsatt ha ei god eldreomsorg og det vil ikkje kome på tale å bryte hverken kommunehelsetenestelova eller forsvarlighetsprinsippet. Heller har vi ingen intensjon om å svekke dei eldre si rettsikkerheit. Kommunen har som sagt store økonomiske utfordringar i 2008 og i åra som kjem. Rådmannen har kome med eit forslag til innsparing på pleie og omosrgssektoren, eit forslag som altså går ut på omgjering av sjukeheimsplassar til omosrgbustader. Ein omsorgsbustad er IKKJE det same som ein sjukeheimsplass heløler ikkje om omsorgsbustaden har heildøgnsdrift. Forslaget er ikkje politisk behandla, men skal opp i både eldreråd, levekår og formannskapet neste veke.Politikarane har fått ei orientering om planane, men det ikkje betsmet eller avgjordt noko som helst frå politisk hald. Eg trur samtlege parti er skeptiske til dette forslaget, og vi skal gå igjennom dette grundig. Eg vil og rette ei stor TAKK til Lindåsbygda for engasjement for dei eldre sine kår. TAKK for eit flott folkemøte og TAKK til dei frå fagmiljøet og pårørandereprs.som møtte formannskapet. Engasjement er viktig og Lindåsbygda klarte å mobilisera mange på kort tid. Til slutt vil eg minne om eit anna viktig tiltak i eldreomsorgen og det er LINDÅSTUNET. Der gjer dei ein utruleg flott innsats for mange eldre, der er mennesket - den einskilde satt i fokus, og det er TRYGGLEIK og TRIVSEL som viktige element. Så kjære innbyggjarar : har du tid til overs så engasjer deg som frivilleg i eldreomsorgen - Lindåstunet treng deg, og det gjer dei andre sjukeheimane i kommunen vår også!

2 kommentarer:

Anonym sa...

BRA AT DU ENGASJERER DEG I DE ELDRE, PLEIE- OG OMSORGSTRENGENDE.
DE ER NEMLIG KOMMET TIL ET PUNKT I LIVET DER DE IKKE LENGER KAN UTKJEMPE SIN EGEN KAMP.DET ER INGEN REVERSIBEL TILSTAND DER TINGENES TILSTAND BLIR BEDRE.VI MÅ GJØRE DET GODE.
HBR

Astrid Aarhus Byrknes sa...

God og ikkje minst verdig eldreomsorg er svært viktig. Er samd med deg at dei eldre treng nokon som støttar dei i kampen ! Kva synes du om rådmannen sitt forslag til å leggje ned Lindås bu og servicesenter?? Helsing Astrid