torsdag, mai 31, 2007

Hurra for borna og ungdommen!

"Hvert menneske er fra Guds hånd - en orginalutgave ". Dette er eit sitat av Søren Kierkegaard. Ein klok mann som verkeleg såg verdien i mennesket. Eg er så happy for å kunne vere ein del av KrF sin oppvekstpolitikk. For KrF tek nemleg kvart menneske på alvor. Vi ynskjer å leggje til rette for gode oppvekstvilkår for borna og dei unge. Å gje valfridom til foreldra er ei vikitg sak for KrF. Fridom til å setje saman kvardagen slik ein ynskjer og slik det passar for den einskilde familie. Småbornsfamiliane har ein travel kvardag, og difor vil gode ordningar for desse vere ei viktig hjartesak for KrF framover. Så er det skuleborna..Ein god skule gir ein god start i livet. Ein skule som er verdiforankra og ein skule der borna blir fulgt opp og blir tatt på alvor. Gode læringsarenaer der også lærarane får vidareutvikle seg er viktig for KrF. Vi ynskjer å tilretteleggje for ein skule som gir sterke elevar klare til å møte eit moderne og komplisert samfunn. Dagens ungdommar står overfor mange krav og forventningar. Det er tøft å vere ung i dagens Norge. KrF vil la ungdom få vere ungdom og vi vil kjempe mot kommersialisering og seksualisering av barne og ungdomstida. KrF vil vere med å sikre eit godt og variert og rusfritt kulturtilbod. Idrett, song og musikk, band, musikkorps, kulturskule...you name it..Vi har mange gode tilbod som framleis må sikrast og gjerast endå meir tilgjengeleg. Opne idrettshallar, gratis leige for frivillege lag og organsiasjonar som arbeider for at born og ungdom skal ha eit godt fritidstilbod. KrF vil ta tenåringane og ungdommen på alvor " fordi dei fortener det ". Kom gjerne innom på stands laurdag 2.juni i Knarvik Senter då får du ennå meir info om KrF sin UNIKE oppvekstpolitikk.

måndag, mai 28, 2007

Ut på tur - aldri sur

2.pinsedag, fri og deileg vær ute. Klart at då må ein ut på tur...med Maja i bånd ( hunden vår - Cocker Spaniel som elsker å snuse og være ute )I Knarvik der eg bur er vi heldige å ha turterrenget ganske så nær. Det er rekreasjon for kropp og sjel å kome seg ut. Fysisk aktivitet er viktig, og vi må kome oss opp frå godstolen og ut i Guds frie natur. Bebyggelsen i Knarvik er ganske tett. Det vil difor vere viktig å verne det lille grøne som er att i Knarvik. KrF - Lindås vil arbeide for å sikre friområder og nødvendig areal til både leikemiljø og fritidsaktiviteter i nærmiljøet det gjelde seg både i Knarvik og i resten av kommunen vår. KrF - Lindås vil satse på levedyktige og allsidige samfunn i heile kommunen. Ja, det var mitt hjartesukk på denne fine dagen...eg gler meg til neste helg då treff du mange KrF - arar på stands i Knarvik Senter då kan me snakkast meir om dette temaet!

laurdag, mai 26, 2007

Nordhordlandspakken


Eg synes det er kjekt å få pakker. iallefall pakker med eit slikt innhald at ein blir kjempeglad. KrF-Lindås har ei pakke å tilby.
" Nordhordlandspakken ". Ein pakke til alle innbyggjarane i Nordhordland. KrF - Lindås ynskjer for heile regionen at denne må få utvikle seg til ein konkurransedyktig region for både næringsliv og busetnad. For at dette skal lukkast trengs der gode kommunikasjonar. Alle ynskjer vi gode og trygge vegsamband som både reduserer reisetid og transporttid. Eit anna viktig moment for KrF - Lindås er å betra trafikktryggleiken og redusera forurensinga som der er ved køkøyring. KrF - Lindås ynskjer sterkt at Nordhodlandspakka blir realisert. Sjølvsagt skulle vi ynskje at staten gjekk inn og fullfinansierte alle vegprosjekt, og vi vil jobbe inn mot sentrale myndigheter for 100 % statleg finansiering. MEN : samstundes er KrF - Lindås realistiske..Vi vil vere villege til å ta medansvar for denne finansieringa om så er gjennom ei bompengefinansisering. For å få til dette må vi vere samla i heile regionen, for det gjeld alle. Dersom det blir nei til medfinansiering ved bom så kan konsekvensane bli bla :
- regionen blir akterutseilt i konkurransen med andre regionar i Hordaland
- mindre statlege vegmidlar til regionen
- kaos i Knarvik
- ingen betring av vegane på Radøy, Meland osv
- trafikkulykker
Hjelpe og trøste...vi treng betre vegar, og vi har ikkje all verdas tid til å vente...Vi treng å handle og KRF - Lindås står parat til å vere med å realisere Nordhordlansdpakken fordi det er til det beste for oss alle. Eg håpar mange får augene opp for denne pakken, for det er ei gåve til oss alle.Takk til Kaare Gaulen i KrF - Lindås for inspirasjon til å skrive litt om Nordhordlandspakka. Du gjer ein kjempejobb Kaare! GOD HELG!

torsdag, mai 24, 2007

Vitamininnsprøyting

Så er eg nettopp komen heim frå ein tur til Solgården i Spania. Eg er så heldig å ha vore der i ei veke saman med 8 bebuarar frå sjukeheimen der eg arbeider til vanleg. Vi har opplevd mykje, og eg har sett korleis desse menneskene har kost seg, blitt oppløfta og hatt gode dagar. Det har vore ei viatmininnsprøyting. Ei av desse damene som var med på 93 år sa kvar kveld då ho skulle leggje seg : " Dette har vore ein vidunderleg dag ". "Her skulle vi vore alltid "


Livskvalitet, glede, trivsel og gode stunder. Våre eldre trenger det, også dei som er på ein sjukeheim. KrF ynskjer kvalitet i eldreomsorgen. Vi ynskjer meir enn medisin, pleie og omsorg. KrF vil leggje til rette for ein eldreomsorg der også kulturformidling, gode opplevingar, god mat og vidunderlige øyeblikk står i sentrum. Våre eldre trenger at nokon ser dei, gjev dei innhald i kvardagen. Personal med kompetanse trengs i eldreomsorgen.Vi treng fleire hender slik at vi verkeleg kan ha tid til den einskilde og ikkje erstatte menneskeleg kontakt med beroligande medisin og sovemedisin. KrF har fokus på eldreomsorgen, og det vil vi også ha lokalt her i Lindås. Eg skulle ynskje at alle fekk daglege vitamininnsprøytingar på våre sjukeheimar, dagar med gylne øyeblikk og glede i kvardagen.

onsdag, mai 23, 2007

Kjemp for alt hva du har kjært


Våre born og unge har behov for tryggleik, kjærleik og respekt. KrF sitt landsmøte vedtok ein resolusjon om trygg oppvekst. I denne resolusjonen kan ein lese bla : ” Rotfeste gir trygghet og skole og barnehage må fortsatt bygge på den kristne og humanistiske kulturarv.. ”
Dette gjev eg gjerne min tilslutning til. Mange trenger å bli sett og høyrt. Eg meiner borna og dei unge er viktige ressursar, og dei sit inne med mykje kunnskap. Vi må difor våge å høyre på dei, satse på dei og la dei få sleppe til i lokalsamfunnet. Vi foreldre er også ressursar for våre born og unge. Vi og må våge å stå for det vi meiner, vise borna og dei unge tillit og vere til stades for dei. Trygg oppvekst er for KrF eit politisk hovudmål. Det ynskjer vi også i Lindås. I heile kommunen vår ynskjer KrF - Lindås at borna og dei unge skal ha gode oppvekstvilkår, ein god barnehage og skule med vekt på kvalitet. Vidare ynskjer Krf - Lindås eit godt samarbeidsklima mellom skulen og føresatte basert på tillit. KrF set heile familien i fokus og det vil vi gjere også lokalt i Lindås. Vi vil kjempe for borna og dei unge sine oppvekstvilkår. Den kampen er vel verd å ta, for våre born og unge treng oss. Møt oss i Knarvik Senter laurdag 2.juni. Då er vi der på stands for deg! Snakkast.

fredag, mai 11, 2007

Eit fargerikt fellesskap

På arbeidsplassen min har vi eit fargerikt fellesskap. Her er mange ulike nasjonaliteter med ulik bakgrunn. Av og til får eg høyre litt om bakgrunnen for at dei er komne til Norge. Fleire fortel om vonde ting, og der er nok mange sår som sikkert aldri blir lægt. Mange har opplevd grusomme ting gjennom krig, undertrykking og fattigdom. Når eg høyrer desse historiane blir eg fylt av takksemd. Ikkje takksemd over det eg høyrer, men over at eg har fått vakse opp i Norge i tryggleik og fred. Vi klarer ikkje setje oss inn i dei grusomme tinga mange av våre nye landsmenn har opplevd, det er for ubegripeleg for min forstand. Krf - Lindås ynskjer eit varmare samfunn, eit samfunn der folk bryr seg. Hovudelementa i verdigrunnlaget til Krf er det kristne menneskesynet, forvaltaransvaret og nestekjærleiken. Krf ynskjer å ta vare på verdigrunnlaget, og arbeide både globalt og lokalt. Vi må gjere vårt til at kløfta mellom fattig og rik minkar. Kvart einskild menneske er verdifullt uansett kor ein kjem ifrå. Eg synes det er givande å arbeide saman med ulike nasjonaliteter, det er faktisk veldig spanande! Så er eg stolt over å vera med i eit parti som tek menneskeverdet på alvor, og har eit verdigrunnlag i bunnen for alt ein gjer. Det er god politikk! Her eg sit no kjenner eg meg priviligert som kan vere ein del av dette fellesskapet. Eg er rett og slett i god stemning..Ja, så er det jo fredag og helg, og då vert ein jo litt oppstemt og glad. Yes - endeleg helg att...Men til slutt : skulle ikkje du og bli ein del av Krf? Eg håpar verkeleg det!

onsdag, mai 09, 2007

Eldrebølgja


I avisa Nordhordland på leiarplass 9.mai 2007 kan vi lese om eldrebølgja som kjem. Ja, eldrebølgja kjem, og den har forsåvidt vore over oss lenge. Det vi veit er at det går mot ein topp i 2030, og den toppen vil vere formidabel. Ja, det er heilt rett som redaktøren skriv : "Utfordrande eldrebølgje ". Dette vil krevje ei førebuing som snarast må starte. Dei nye eldre har betre økonomi, betre helse og utdanning. Dette gir utfordringar! Framtidas eldre veit kva dei vil, kjem til å setje krav til både kvalitet og kompetanse. Lindås KrF meiner at alle eldre menneske har krav på eit verdig og sjølvstendig liv og å få vera aktivt med i samfunnet.Difor må pleie og omsorgstenestene møte dei eldre med nye metodar! Det vil nok krevje meir kompetanse blant fagpersonalet, og auka tilgang på omsorgsytarane. Eldrebølgja den kjem, og den krev planleggjing. Lindås kommune har no 3 seniorsentre som fungerer godt. Desse må vidareutviklast slik at dei kan møte framtidas eldre. Desse lokale sentre kan bli gode møtepunkt og bidra til livskvalitet og mangfald. Så har vi Lindåstunet. Eit veldrevet tilbod som eit supplement til kommunens omsorgtenester. Skulle ikkje Seniorsentra og Lindåstunet gå i samarbeid? Tenk så spandande det kunne blitt. Frivillege + kommunale tilsette = SANT! Lindås KrF vil kvalitet i eldreomsorgen for her er ennå så mykje ugjort.

søndag, mai 06, 2007

" Heilt Konge "

Eg har tenkt på ein ting: når noko er " heilt konge " så betyr det visst at det er veldig bra. Det er ungdommen som bruker dette uttrykket, og eg synes det er eit veldig bra uttrykk. Skulle ikkje vi andre som ikkje er fullt så unge ta i bruk dette uttrykket? Vi bur i eit godt land. Vi har alt, vi har fridom og fred. Snart skal vi feire 17.mai, takke for fridomen, gå i tog og rope HURRA for Norge. I Lindås har vi det også godt. Kommunen er i sterk vekst, og her skjer mykje positivt. Vi har eit blømande kulturliv, eit mangfald av musikk og kultur på høgt nivå. I det kristne arbeidet skjer det også svært mykje positivt. I dei ulike forsamlingshus og i kyrkjene står frivillege på og lagar gode møteplassar for born, unge og vaksne. Det same skjer i idretten, i musikkorps miljøa og ellers i kulturlivet. Der er mange som står på...og det er bare " heilt konge ". Ja, vi er heldige som får bu i Norge, i Lindås kommune. KrF - Lindås ynskjer eit godt, varmt og inkluderande samfunn, slik at det kan bli " heilt konge ". Bruk hjarta og stem KrF ved haustens val!

Trygg alderdom

Eg er opptatt av ein god eldreomsorg. Det er derfor eg har min daglege jobb nettopp i eldreomsorgen. Det er utfordrande og givande å arbeide med eldre. Det er faktisk veldig spanande. Du får kome nært innpå mennesker som har levd eit langt liv. Dei har så mykje å formidle dersom du tek deg tid til ein prat…I eldreomsorgen er det ennå mykje ugjort, og eg håpar at folk flest vil ha ein god og verdig eldreomsorg både i landet vårt for øvrig, og i Lindås kommune. KrF er eit parti som som lytter til og tar på alvor vanlege folks store og små bekymringar. Eldreomsorg er noko som alle er opptatt av. Eg er glad for at der er tverrpolitisk enighet om det. Vi trenger kvalifisert helsepersonell til å ivareta den enkelte eldre som har behov for hjelp og omsorg. Så må vi auke rekrutteringa og styrke kompetansen for dei som vel å ha sitt arbeid i eldreomsorgen. Ein annan viktig ting som vi i Lindås KrF er opptatt av er å styrke omsorgslønsordninga. Mange gjer ein formidabel innsats for sine pleietrengande, og ikkje minst for desse som tek eit slikt ansvar så må vi få styrka avlastningstilbodet slik at pårørande
kan få pusterom innimellom og ta vare på seg sjølve. Eg hadde ein sjef på Knarvik Sjukeheim då eg i min tid arbeide på legevaktsentralen der. Ho sa ofte og minna oss på at i eldreomsorgen og i møte med det enkelte menneske så skal vi ha " Eit varmt hjarta, eit klokt hovud og flittige hender ". Var ikkje dette godt sagt!

fredag, mai 04, 2007

Trygg oppvekst

Det er Tivoli i bygda! Born og tenåringar samlast for å prøve dei ulike karusellane. Det er ikkje få kroner som blir brukt i løpet av ei tivoli helg.Når mange nok tenåringar samlast er det lett å bli dradd med på ting ein egentleg ikkje vil. Det er trist å sjå at tenåringar heilt ned i 13 årsalderen bruker alkohol. Er det mangel på vaksenkontakt? Kva er det som gjer at så unge tyr til rus ? Har vi eit trygt og godt oppvekstmiljø i Lindås? Korleis står det til her? KrF – Lindås ynskjer å fokusera på trygg oppvekst med gode læringsarenaer, trygge og sunne fritidsaktiviteter med vaksenkontakt og gode forbilder. Vi treng arenaer i bygdene våre, opne
idrettshallar der born og unge kan boltre seg i fysisk aktivitet…Eg har ikkje alle svara på korleis vi kan få dette til, men eg vil gjerne lytte til dei mange frivillege som tek ansvar for borna våre og dei unge. Dei sit på mykje kompetanse og dei gjer ein kjempeinnsats. Eg ynskjer å vere med å utvikle tilbodet som vi har i Lindås kommune. KrF – Lindås vil ta oppvekstvilkåra på alvor, for det er dei mjuke verdiane som skal prege vår politikk.