søndag, desember 21, 2008

Jul - Jul Strålande Jul


Det er 4.saøndag i advent og få dagar att til sjølvaste julaften. Eg gler meg til jul, eg gler meg til julegugstenesta, til julemiddag med min kjære familie og til igjen å få minnast barnet i krybba som kom og vart vår Frelsar Jesus Kristus. Jul, jul , strålande jul heiter ein forholdsvis ny julesong. Eg song denne på både budsjettmøte i kommunestyret 12.des. og eg fekk syngja den på Lindåstunet på torsdag. Det er så kjekt å koma på Lindåstunet. Eg og varaordførar blei så godt tatt imot, og vi fekk helsa på både dagbrukarar, fastbuande og personelt både dei som jobbar frivilleg og ansatte. Ein god atmosfære er der på Lindåstunet. Eg er verkeleg glad forat vi har kunne fått hjelpe til økonomisk frå Lindås kommune slik at dei nå byrjar å få ei god drift med eit godt innhald. Lindåstunet står for tryggleik og trivsel og har dette som motto. Ein god alderdom skal vera slik, tryggleik og trivesel for den einskilde. Våre eldre som gjennom eit langt liv har jobba og streva for samfunnet - klart ein skal kunne ha tryggleik og trivsel i livet sitt sjølv om ein blir gammal og eventuelt må bu på ein sjukeheim. Det er dette som må stå i høgsetet når vi i kommunestyret til våren skal ha på dagsorden ein framtidsretta pleie og omsorgsplan. Tryggleik og trivsel, god kompetanse og eit godt bumiljø. Litle julaften skal eg rundt på våre 3 kommunale institusjonar. Eg gler meg til det. Skal vera ilag med presetn og eg tek med meg 2 unge frøkener Alice og Henriette som skal syngja til bebuarane. Vi har 3 flotte institusjonar som alle gjer ein kjempeinnsats. Eit solid og kompetent personale som eg er stolt over. Så er det lysfest idag ved Kvassnesstemna med fakkeltog frå senteret. Eg har fått det ærefulle oppdrag å vere forsangar saman med Bjarte Leithaug. Sjølvsagt skal eg og få lov å gje ei julehelsing og det ser eg fram til med glede. GOD JUL - GOD STRÅLANDE JUL..og hugs at JULEN ER JESUS. Julehelsing frå Astrid

laurdag, desember 13, 2008

Tvil om månelandinga?

Når no leiinga i StatoilHydro i følge VG kjem med opplysningar som skapar tvil om regjeringas månelanding på Mongstad då er det eitt eller anna som ikkje stemmer.
TCM ( test center Mongstad ) pilotanlegget skal stå ferdig i 2010 og slik eg har fått opplyst så er anlegget i rute. Når leiinga no signaliserer ein annan agenda og sår tvil om dette let seg gjera så er eg samd med statsråden at dette må gripast fatt i. Når statsråden no varslar ei sak til Stortinget og til og med vil høyne ambisjonsnivået for testanlegget så er eit klart signal til StatoilHydro : sett igong og jobb -månelandinga skal realiserast med oppstart av piloten i 2010.

fredag, desember 12, 2008

Daglegvarebutikkar i Lindås bryt alkohollova

Juvente og forbrukarinspektørane på NRK har nyleg vore ute i kommune Norge med Juvente si skjenkekontroll. Juvente gjer ein super jobb, dei er dyktige og flinke og gjer ein stor innsats blant ungdom. Også i Lindås hadde dei ein kontroll, og avdekka at 7 av 9 butikkar som vart " kontrollerte " braut alkohollova og solgtre øl og rusbrus til mindreårige. Eg blei svært skuffa over desse butikkane og tek dette veldig alvorleg. Som eg sa både på NrK Hordaland og til Vestlandsrevyen så er eg sint og skuffa og eg tek denne saka opp i fyrste møte i formannskapet over nyttår. Då set eg dette på dagsorden og vil invitera Juvente Nordhordland til å orientera.
Vi treng å stramme inn med fleire kontrollar, fleire kontrollørar og vi må utveksle kontrollørane med andre kommunar slik at dei vert meir anonyme i lokalmiljøet og ikkje så lett gjenkjent som no. Nasjonale retningslinjer og alkohollova må justerast og eg veit at KrF sentralt har fremma mange viktige punkt og løysingar , men er blitt nedstemt på Stortinget. No må politikarane våkne opp. Alkoholen gjer store skadar på menneske, i lokalmiljøet og mange familiar er ramma. Born og unge har det vondt og vanskeleg pga alkoholmisbruket til dei vaksne. Når det i tillegg er så lett å få kjøpt alkohol for born heilt ned i 12 års alderen ja, då er det alvorleg. Vi kan ikkje ha det slik, og vi skal ikkje tolerere dette. Det må bli lettare å ta frå butikkane som bryt lova salsløyve, og personleg synes eg organisasjonar som JUVENTE bør være ein del av sals og skjenkekontrollen i kommunane.
Ei trist og kjedeleg sak, men vi må gjere det vi kan for å betre dette og eg ser fram til saka skal opp politisk og eg håpar på god og konstruktiv debatt med løysingar. GOD HELG.

tysdag, desember 09, 2008

På julekonsert


Søndag ettermiddag i Ostereidet kyrkje. JULEKONSERT. Nydeleg, avslappande, godt og friskt. Dei er jammen flinke . Barnekor frå både Leknes og Ostereidet. " Te Deum " og songgruppe, opplesning og solistar. Josef og maria med Jesusbarnet. Flott musikk av både Trond Fykse og pianist frå Leknes m/band. Alt godt leia av Dag Haarklau. TAKK skal de ha for ei flott oppleving til ettertanke og til glede for oss alle. Kveldsmat i kyrkjekjellaren etterpå, dugnadsinnsats frå mange. Eg blei stolt og glad, stolt over det flotte tilbodet og alt arbeid som blir gjort i kyrkja og glad forat så mange frivillege brukar av si fritid for å gjera andre glad. Lukke til vidare med eit nytt år i arbeidskyrkja på Ostereidet. De gjer alle eit fantastisk arbeid.

laurdag, november 29, 2008

Aukande sjukefråvær

Det er blitt laurdag og eg har gjeve ein kommentar på NRK Hordaland vedkomande det høge sjukefråværet i Lindås kommune. Ja, eg er uroa og er bekymra. Det er Lindås kommunestyre som er arbeidsgjevar for over 1100 ansatte i kommunen, eit ansvar vi skal ta på alvor. Difor må vi no handle og vi må gå bakom desse statistikktala og finne ut kva er det som gjer at langtidsfråværet har auka. Mål og tiltak skal på plass, AMU og arbeidstakarorg.saman med arbeidsgjevar må no gjere det ein kan for å finne ut av dette. Eg har vore innom dei fleste einingane og for meg høyres det ut som om folk trives og har det bra.Allikevel har vi talas klare tale. No når vi på nyåret går igong med overordna mål og visjonsarbeid for kommunen, så skal vi også ha eit auka fokus på arbeidsmiljø og sjukefråværet. Her må alle gode krefter vera med. Tenestetilbodet er avhengige av gode og dyktige fagfolk, og slike har vi mange av i kommunen. No må vi gjere det vi kan for å halda på desse, la dei få trivast og utvikla seg, ha levelege og gode arbeidsvilkår. Då trur eg og at sjukefråværet vil gå ned. Vi må saman skape begeistring, giv og nytt mot i heile organsisajonen. GOD HELG!

søndag, november 23, 2008

Så kom jula til Eknesvågen


Då har eg hatt nok ein fantastisk dag i Lindås kommune. I ettermiddag fekk eg den store glede og ære å få tenne julegrana på Eknesvågen kai. Ei høgtidsstund og ein ettermiddag med mykje fin kultur, underhaldning og gode ord. Dette er 2.gong eg tenner julegrana der og er veldig takknemleg for dette oppdraget. I tillegg til helsinga mi så song eg ilag med Leif Sleire. Leif er formannskapsmedlem ( H )og vi har eit godt samarbeid både i politkken i Lindås og gjennom sang og musikk. Kjempekjekt å kunne få syngje julesonagr der på kaien. Så var det fint å få helse på dei mange frammøtte, store og små. Snakke litt om viktige vegval i Lindås, politiske saker og ikkje minst gode attendemeldingar om at vi er på rett veg i kommuneutviklinga. Det er eit privilegium å få møte så mange flinke og dyktige frivillege. Eknesvågen vener gjer ein stor innsats for bygda, og eg er stolt og glad for å få møta dei og bidra litt på min måte som ordførar. Ordførar praten i bokkafeen skal fortsetja også i 2009 og det ser eg fram til. Gode debattar, kreativitet rundt utvikling og vekst vil stå sentralt også neste år. Eg gler meg allerede...

fredag, november 21, 2008

Eit varmare samfunn

Fygjande er henta frå eit innlegg i lokalavisene som samarbeidspartia har skrevet. Eg vil presisera at nokre av dei tiltaka som det står om faktisk er samrøystes vedtatt i kommunestyret forrige år, og nestes år investeringar er det også stot sett semje om å få til. Fleirtalet har dette med i sitt framlegg til busdjett, men også nokre andre parti vil fremja dei same investeringar.

I veka som var kunne vi lese om nokre tankar nyvald leiar i Lindås Ungdomsråd, Mette Valde, hadde kring politiske prioriteringar i kommunen og på mange punkt er vi samde med ho. Det har vore ei uhaldbar situasjon i Lindås kommune med tomme symjebasseng og det er naudsynt med betre idrettsanlegg på Lindås. Politikarane har ikkje makta å finne midlar til dette tidlegare, og vi er difor svært glade for at fleirtalet i kommunestyret (FrP, H og KrF) har satt av midlar til fylgjande:

nytt idrettsanlegg på Lindås (5.5 millionar kroner)
kunstgrasbane på Seim
kjøp av tomt til aktivitetsområde i Alversund
restaurering av terapibassenget i Knarvik (LOAS-bassenget) (5 millionar kroner)
symjebasseng på Ostereidet (10 millionar kroner). Dette vil gi betre symjeopplæring og redusere tida elevar nyttar til skyss til og frå bassanga i Matre og Modalen
Kraftlagsbyggjet i Alversund som del av ”KRAFT-satsinga” (1 million kroner). Byggjet skal innehalde kafé, musikkverkstad, filmklubb mv.

Fleirtalet i Lindås kommunestyre er ikkje utvitande om at det er problem og utfordingar knyt til ungdom og rus. Vi er difor i kontakt med politi, frivillige lag og organisasjonar, og bekymra foreldre. Vi jobbar aktivt med dette gjennom til dømes senterkontakten SALTO, som vi og styrkar i 2009. Over 5000 unge har besøkt SALTO sidan oppstarten tidlegare i år. Vi aukar og satsinga på lag og organisasjonar gjennom ei auke i kulturmidlane med ein million kroner for 2009. Eit anna døme på at vi satsar på ungdom er gjenopprettinga av ungdomsrådet, kor Valle sjølv er leiar. Ungdomsrådet vart lagd ned i førre periode. Dagens fleirtal satsar på barn og unge, og syntes det er viktig at og ungdom er engasjerte på fritida si.

VI ynskjer å koma i direkte dialog med ungdom, noko som nok vil vera enda meir fruktbart enn ein avisdebatt. Vi trur vi kan få dei gode diskusjonane i opne møter kor alle kan delta. Ordførar og varaordførar vil difor verte glade om dei vert invitert til møta i ungdomsrådet. Ungdomsrådet vil då og kunne få god informasjon, som dei kanskje ikkje har i dag. Vi ynskjer å ta dei rette avgjerder saman med ungdomsrådet. For å få til det er det naudsynt med gode prosessar. Vi diskuterer gjerne kultur- og samfunnshus og aktivitetstilbodet når ungdomsrådet sett det på sakskartet sitt.

Valle meiner at det er feil å prioritere ny kyrkje i Knarvik og ho har rett i at det er mange kyrkjer i Lindås i dag. Men kyrkjene er gamle, og bygd i ei anna tid med andre behov. Knarvik har dei siste 40 åra vakse frå lynghei til regionsenter. Lindås treng ei kyrkje i dette regionsenteret, kor folk bur, arbeider, går på skule og oppheld seg på fritida si. Eit moderne samfunn treng ei moderne arbeidskyrkje kor det kan yre av liv får morgon til kveld sju dagar i veka, med eit mangfaldig tilbod til barn, ungdom, vaksne og eldre. Kyrkja er og ei satsing på ungdom.

Det vert difor feil å setja ny kyrkje opp mot satsing på ungdom. Vi må heller sjå korleis ulike tilbod kan utfylja kvarandre og korleis vi samen kan lage det gode, varme samfunnet som vi ynskjer, og som også leiar i Lindås Ungdomsråd, Mette Valle etterspør. Vi trur nysatsinga på ungdomsrådet difor er ein god moglegheit til å få til eit betre tilbod til ungdomane i Lindås.

tysdag, november 18, 2008

Budsjett 2009 innstilling klar


Så er budsjettmøtet ferdig og formannskapet har ei innstilling klar til kommunestyret. I fjor hadde fomannskapet ei samrøystes innstilling på investeringsbudsjettet, men for 2009 foreligg det no 3 ulike alternativ. KrF, H og FrP med si fleirtalsinnstilling er svært mykje lik opposisjonen. Det som skil oss er bygging av arbeidskyrkje i Knarvik. AP ynskjer å leggje ned 2 skular frå hausten av, og vil difor bruke den gevinsten til kvalitet i skulen. Ellers så går fleirtalet inn for å setje igong ein kommunedelplan for skule i 2009. Då skal ein sjå på heile skulen, noverande skulestruktur, kvalitet, nye skular, investeringsbehov på noverande skular etc.. Vi legg opp til ein grundig og god prosess med opne møter, høyringar, innspel o.l. Ingen skular er lagt ned i 2009, og vi skal heller ikkje konkludera kva som skjer frå 2010, det får vi ta når heile kommunedelplanen er ferdig. Vi er priviligerte I Lindås som no har så gode skatteinntekter frå verk og bruk. Då skal vi og passe oss for ikkje å bruke alt i drifta, men klare å setje av midler slik at vi kan investere og betale ned på renter og lån. Dess meir lån vi har dess mindre kan vi bruke i drifta. Vi går ei spanande tid imøte i Lindås, vekst og utvikling. Så vil vi i 2009 gå igong med eit omdømebyggeprogra. Der skal utabreidast overordna mål og VISJON for Lindås kommune. Dette ynskjer eg vi skal gjere i felleskap, organisasjonen Lindås kommune, politikarane og innbyggarane.Så er det med stor glede at vi no rustar opp Ostereidet symjebasseng og Terapibassenget i Knarvik.Vidare styrker vi kulturbudsjette med 1 mill.kr.til frivillege lag og organisasjonar, styrker ungdomskontakten i Knarvik senter og framleis er med og støttar opp om Lindåstunet. Eg gled meg til å ta fatt, og eg gler med til fortsatt vere med på utviklinga av Lindås kommune.

onsdag, november 12, 2008

Mongstad er med vidare...

So far so good! Ja, Mongstad alternativet er framleis med og skal utredast vidare forhåpentlegvis. No skal vi ha full trykk fram mot fylkesutvalet. Etter mi meining må Mongstad vere med til topps, og då må alle krefter dra i same retning. Eg er glad for at alle parti i Nordhordland har jobba mot samferdselsutvalet, vi står samla i regionen - alle samla for utvikling og vekst og sikra arbeidsplassar. Ein stor TAKK for arbeidet som Nordhordland handtverk og industrilag har lagt ned i denne saka. Eit tett og godt samarbeid som eg set stor pris på.

fredag, november 07, 2008

Storhavn på Mongstad


Då er forslag til planprogram for ny havn i Bergensområde klart. Det er samferdselsutvalet på fylket som skal vedta planprogrammet, og sakshandsamar fylkesrådmann har innstilt saka slik at Mongstad IKKJE skal vera med. Vi er skuffa og svært overraska over dette. Idag har eg gjeve uttale til fleire aviser og media, og vi har jobba mot politisk i heile dag. Vi gir oss ikkje...og eg håpar fylkespolitikarane no brukar sunn fornuft og tek med Mongstadalternativet vidare. Vi meiner at vi har eit svært godt alternativ,Mongstad på må utredast på same måten som bla CCB i Fjell kommune.Det er merkverdig at fylkesrådmann vil utelate Mongstad, og det er svært alvorleg at han ikkje gjev noko begrunning på kvifor han vil sile ut Mongstad i den vidare planprosess.

Fylgjande er ei uttale frå regionrådet som er sendt idag.

Sak 86/08 Fylkesdelplan for ny godshamn i Bergensområdet – utkast til planprogram.
Samferdselsutvalet – møte 12.11.08.

Styret i Regionrådet Nordhordland IKS er svært overraska over fylkesrådmannen si innstilling
til møte 12. d.m. i Samferdselsutvalet vedkomande utkast til planprogram for ny hamn i
Bergensområdet.

Vi kan ikkje sjå at der er noko grunngjeving for kvifor Mongstad-alternativet no vert sett til
sides og ikkje skal utgreiast nærare.

Regionrådet Nordhordland IKS krev at Samferdselsutvalet tek Mongstad-alternativet med i
den vidare planprosessen, og utgreier dette i samsvar med m.a. fylkesrapporten for hamn
2007 som konkluderer med at Mongstad er eit godt alternativ.

Med helsing
styret i Regionrådet Nordhordland IKS
.

fredag, oktober 31, 2008

Juvikstølen barnehage opnaOnsdag hadde vi formell opning av vår nye kommunale barnehage JUVIKSTØLEN. Ein 6 avdelings barnehage i flotte omgivelser med eit kompetent personell og leiing. Ein dag med fest og glede, klovebesøk og klipping av snor som denne gong var eit hoppetau! Eg og ei lita jente fekk den ære å klippe snora, og det var høgtid over seremonien! Etterpå var det pølsefest og smørbrød, kake og presanger! Her kjem eit lite utdrag frå talen min ved opninga. Så må de alle ha ei god helg.
Hei alle sammen, barn og voksne.
TALE:
I dag er det fest og glede i Juvikstølen barnehage. Gratulera med dagen alle sammen.
Ein stor og fin barnehage nesten midt i naturen, og allikevel heilt sentralt plassert.
Allerede etter bare ca 2 og ein halv månad med drift så ser det ut for meg at her er trivselen på topp i ein etterlengta barnehage for mange. Så er her og blitt kjempefint.
Når det nå blir vinter og surt og kaldt ute då er det godt å ha gode basar å vere inne på, men når dagane er fine så er det godt at ein har uteplass og leikeplass både rett utenfor barnehagen og ute i naturen.
Det er ikkje kvar dag at vi kan opne ein splitter ny barnehage i kommunen. Ein barnehage til glede for barna, foreldrene, men også ein viktig og god arbeidsplass for personalet.
Trives dei ansatte så trives barna!

Her i Juvikstølen barnehage er der alle forutsetningar for trivsel, kreativitet, utvikling og glede. Trygghet og trivsel er viktige element i ein barnehage, og kvar dag er like viktig.

Innholdet er det personalet som skaper i lag med barna og foreldrene, og innholdet er like viktig som gode bygningar, inventar og utstyr.

Ein stor dag er det, og ei stor glede for meg å vere her i lag med dykk alle.
Eg er sikker på at barna har det fint her med eit godt og utviklande pedagogisk tilbud og masse lek og utforsking.
Skal sjå det blir mange forskarar i framtida som starta sin karriere i Juvikstølen..ser der er masse spennande leker og saker og ting som kan tyde på det!

Lukke til og gratulera med dagen.

tysdag, oktober 28, 2008

TAKKNEMLIGHET


Idag skal eg vere veldig personleg. Forrige torsdag på veg til storhavnmøte i Bergen blir eg akutt dårleg på bussen. Hovudverk, ekstreme smerter som lyn frå klar himmel, heilt uventa. Kva skjer tenkjer eg..og besvimer. Ja, ei ekkel oppleving, men så kjem det : eg blir tatt hand om på ein fantastisk måte. Fyrst av bussjåføren som med stor omsut tilkaller hjelp og deretter helsevesenet. Ambulansen kjem fort til og med kyndig hjelp blir eg frakta til Haukeland Sjukehus. Jammen er vi heldige i vårt gode kjære fedreland Norge som har eit helsevesen som fungerer som er på plass når du treng det. Dyktige folk med stor kompetanse og ingen tilfeldigheter. Alt blir sjekka og etter ei natt på sjukehus blir det stadfesta at alt er iorden med meg. Ingen fare, og eg må ha hatt eit tilfelle av akutt migrene. Ja, alle kan me bli sjuke og alle blir me sårbare i ei slik situasjon. Til og med ordføraren kan bli sjuk, og når det skjer så plutseleg og noko dramatisk på bussen så er eg glad og takknemleg for at hjelpa er der. Eg blir audmjuk, eg blir stolt over å kunne seie TAKK. TAKK for hjelpa til sjåføren på bussen, TAKK til dyktige ambulansepersonell, TAKK til spesialisthelsetenesta på Haukeland, TAKK til alle gode vener, kollegaer i politikken som har tenkt på meg og kome med varme helsingar. Nå er eg heilt iorden att, heilt klar, frisk og rask og satsar på at denne migrenen var eit eingongstilfelle. Gler meg til kvar dag eg kan få virke som ordførar og jobbe med politikk på heiltid. For eit privilegium, eg er så heldig. Nå skal eg opne Juvikstølen barnehage imorgen. Gler meg som eit barn, ein flott barnehage med dyktig personell som set barna i høgsetet og gir gode opplevingar med godt pedagogisk innhald. Følg med på bloggen så får du talen min etter kvart.

søndag, oktober 19, 2008

Miljøvernminsteren på Mongstad


Så leste eg i BT at statsråd Solheim var på veg til Mongstad og Lindås kommune! Flott tenkte eg, no får eg møte han og då skal eg få ein samtale om ein del av dei utfordringane vi har i både Lindås og i Nordhordland. ja, vi har Mongstad og StatoilHydro og det er både fordel og ulempe. For ikkje å snakka om dei planlagte kraftlinjene frå Mongstad til Kollsnes som vil øydeleggje vårt sårbare kystlandskap samt at linjene går over Hopebygda. Mange av dei som bur på Hope måtte i si tid flytte frå Mongstadbygda pga industrien, no er dei utsette igjen. Kor mykje skal ei bygd tåle?? Vi ligg på Norgestoppen over CO2 utslepp i vår kommune, og der er nok eit gasskraftverk under planlegging ( BKK sitt...dei søkjer no konsesjon..) Planlagte kraftlinjer gjennom Modalen, Masfjorden og til Mongstad..Store utfordringar med klart mange ulemper står i kø...MEN: fekk eg noko invitasjon til å møte Solheim?? Nei, det fekk eg ikkje...ingen tok kontakt og det synes eg er svært skuffande. Mongstad med si " MÅNELANDING " eit område der det skjer så mykje, eit av nord Europas mest spanande stad akkurat no...så har altså ikkje statsråden tid til å verken helse på ordførar i vertskommunen Lindås ei heller tid til å snakke med ho om viktige miljøutfordringar. Eg er kjempeskuffa over dette og har og ytra det i lokalavisene. Slik er det....men eg gjev meg ikkje. Vi skal gjere det vi kan her i Nordhordland for å få eit møte med sentrale myndigheiter om bla kraftlinjene som er ei stor sak for oss. KRAFT VIL VI HA, MEN VI SKAL HA DEN I KABEL. God søndag!!

fredag, oktober 10, 2008

Mykje på ei veke...

Mykje har skjedd denne veka. Full fart, høgt tempo, mange viktige politiske saker i levekår, plan og miljø og formannskap. Forrige helg starta med koseleg 60 årslag for Kari Skår Sørheim i Masfjorden. Ho feira dagen sin på Fjon fjellkyrkje, ein flott kveld saman med ei flott dame som Kari. Perfect start på helga. Laurdagen opna eg psykiatridagane i Lindås. Vi hadde arrangement i Knarvik senter, og eg opna med sang og nokre ord samt var konfransier .Ein kjekk dag . Søndagen bar det i veg til Hundvin og kåringssjå. Her og opna eg familiedagen og vi hadde ein kjempekjekk dag. Mange aktiviteter, arrangørane var flinke og dyktige og eg er stolt over alt dei fekk til TUSEN TAKK for ein fin dag på Hundvin, eg kjem att neste år ( om eg får lov... ) Så har då veka gått til politiske møter. Vi er inne i budsjetttider, og vi har store utfordringar i kommunen. Formannskapet vedtok nytt finansreglement, og vi har no eit up to date reglement som er konaservativt og gjev grunnlag for tryggleik. Ikkje noko Terra fakter her i gården nei!! Ny politisk styringsstruktur var også oppe, og vi har jobba godt med det. Eigedomskatt på verk og bruk var eit tema samt kva skal vi satse på neste år. For KrF er trygg oppvekst med ein god og desentralisert skulestruktur eit viktig tema, men vi kan vere med neste år å iverksetje rullering av kommunedelplan for skulen nettopp for å sjå på både kvalitet i innhaldet og det bygningsmessige . Då må også skulestrukturen under lupa, men kva utfallet blir er heilt ope. Vi har heller ikkje starta arbeidet enno. Det skal mykje til før KrF er med på leggje ned skular, men vi skal ta ansvar og vi skal tørre å gå inn i debatten med eit ope sinn. Det blir spanande. På sønadag skal eg tale på eldrefesten i Lindås. Eg ser fram til å møta eldrerådet og ein feststemt eldrelyd. God helg.

måndag, september 29, 2008

På bokkafe i Eknesvågen


Igår søndag var eg igjen på bokkafe i Eknesvågen. Eit supert tiltak nede på kaia med bøker, kaffi og vafler og ikkje minst ein god prat om viktige temaer.
" Ordførarpraten " igår var interessant. Vi var nokre stykker, men praten gjekk livleg om næringsutvikling, bustadbygging, 100 metersbeltet, fylkesmannen, kultur og kulturminner. Eknesvågen vener har mange prosjekter på gong så det blir spanande å fylgje med framover. Eg håpar dei ikkje slit seg ut, men klarer å dra lasset saman og ikkje ha for mange ballar i lufta samstundes. Ein flott gjeng, entusiastiske og utruleg kjekke folk. Eg er blitt veldig glad i denne gjengen. Gler meg alt til neste ordførarprat der inne, og gler meg til advent og november då skal eg igjen få den ære av å tenne julegrana på Eknesvågen kai. Eg er så heldig og takknemleg! Lukke til med alt de gjer gode vener!

tysdag, september 23, 2008

Eikanger-Bjørsvik Musikklag klarte det igjen


Søndag kveld blei ein stor oppleving for meg. Eg var på konsert i Logen i Bergen for å høyre vårt eige Musikklag - Eikanger Bjørsvik. Heldige eg som fekk bilett i posten frå korpset, og heldige eg som fekk nyte ein kveld i Logen med flott musikk formidla intenst med innleving. Så profft, så bra - det er jammen bra å ha så gode musikk og kulturkrefter i kommunen. TAKK skal de ha for ein flott konsert eg koste meg!

tysdag, september 16, 2008

Så er det haust og budsjett igjen..


Tida går jammen fort. Det er snart eitt år sidan eg blei vald til ordførar i Lindås, eitt år med utruleg mykje spanande saker, oppgaver, representasjon, hard jobbing, kjeft og ros. Summa sumarum : EG ER HELDIG OG PRIVILIGERT som får vere lokalpolitikar i Lindås. Så var det hausten då og budsjettprosessen er så smått igong. Enno mange usikre moment - kva får vi av inntekter i form av eigedomskatt på verk og bruk, kva får vi gjennom statsbudsjettet til kommunen, utbytte frå BKK etc...Eg er optimist og trur vi skal klare å skape mykje bra også i 2009 for innbyggjarane. Kva skal vi satse på?? Eg er særs opptatt av : Oppvekstvilkår, eldreomsorg, kultur og frivillighet, dei svakaste i kommunen vår - rusomsorg, bustadlause osv..Vi har mange utfordringar, og vi skal gjere det vi kan for å byggje eit varmt og trygt samfunn i Lindås. Næringspolitikk, areal til nye næringsområder, få vatn i bassenga, kyrkje, idrettshall på Lindås..gode investreingsprosjekt står i kø. Ein krevjande budsjettprosess på både drift og investering ventar oss. Kva tenkjer du må prioriterast for 2009 ???

tysdag, september 09, 2008

HAPPY BIRTHDAY TO YOU


KrF er 75 år. Jubilanten blei feira som seg hør og bør i heile Hordaland på torsdag 4.9 og med stor jubileumsfest på Hotell Norge på laurdag 6.sept. Ein sprek jubilant, flott fest med sentral politikk ...god mat og god prat. Det kjekkaste for meg på den festen var å sjå alle dei kongebra Krfuarane..Ungdom som er levande opptatt av det sentrale i KrF som NESTEKJÆLEIK, MENNESKEVERD og FORVALTARANSVAR. No skal vi saman byggje livskvalitetssamfunnet med rom for alle, med tid for alle og der den einskilde blir sett. Når dei svakaste blir ivaretatt då blir det kvalitet. Laila Dåvøy som er stortingsrepresentant for KrF sa bla på markeringa vi hadde på Frekhaug : " dersom vi har eit samfunn som er godt for borna- da får vi eit samfunn som er godt for alle ". Familiepartiet KrF godt planta i sentrum av norsk politikk trengs i landet vårt i 75 år til. Snart er det stortingsval. Eg håpar du tek med deg at samfunnet vårt treng meir enn nokonsinne å bli prega av nettopp nestekjærleik, menneskeverd der alle har lik verdi og forvaltaransvaret - både i Norge og i andre land. KrF vil vere med å byggje eit varmare samfunn..blir du med ??

onsdag, september 03, 2008

Leiknes skule - ja, dei kan!


Idag har eg vore på Leiknes skule. Eg tok med meg rådmann og vi køyrde inn for å takka dei. Takka fordi dei er så utruleg flinke. Dei har tatt imot 27 1.klassingar under vanskelege forhold i ein gymsal..også dei andre elevane ivaretek dei på ein flott måte. Eg har fått gode attendemeldingar frå foreldre som seier at personalet på Leiknes er i ein klasse for seg. FLOTT. " Forelska i lærarn... " eg har stor tillit til lærarane og personalet rundt om på skulane i Lindås. Dei er dyktige og har fokus på den einskilde elev..Eg har lagt merke til dykk...er stolt over dykk. No skal det bli spanande å sjå seksjonsbygget som kjem på Leiknes samt ombygginga..Er klar over at det ikkje er den optimale løysinga og at helst skulle alt vore gjort no, men vi må forholde oss til investeringsplanen, men allikevel ha full fokus på framtida. Lukke til fortsatt i Lindås skulen...Vi er priviligerte!

tysdag, september 02, 2008

Kor skal kyrkja i Knarvik plasserast??

Samarbeidspartia KrF, H og FrP har i si politiske plattform eit punkt som heiter kyrkje i Knarvik. Over investeringsbudsjettet som vart samrøystes vedatt i desember 07 har endeleg kyrkja fått sin post på budsjettet, og etter mange års venting skal no kyrkja realiserast. Då er spørsmålet : kor skal den stå?? Tomtespørsmålet skal avgjerast og det snarast. Mange har ulike meiningar om plasseringa av kyrkja, men no må vi få fart på denne avklaringa. Eg ynskjer saman med mine samarbeidspartar i Høgre og FrP å invitere til ope møte om kyrkjeplasseringa, og eg inviterer herved til å kome med kommentarer på bloggen om dette temaet. Skal kyrkja stå på Knarvikhøgda eller ovenfor senteret - på pynten ved Nordhordlandshallen ?? Dette er to gode alternativ som begge i kommunedelplanen er off.areal - nettopp til denne bruken. Velkommen til ope møte - eg skal annonsera det i lokalavisene så fylg med !!

KONGESØLV TIL EINAR


Søndag 31.august var ein stor dag for meg, for Lindås kommune og ikkje minst for Einar. Einar Helland - lokalpolitikar, samfunnsengasjert, frivilleg, skulemann og opptatt av einskildmennesket blei dekorert med H.M.Kongens fortenestemedalje i sølv. Heile bygda Stranda hadde laga til stor fest og markerte dekoreringa på ein flott måte. Ja, og så eg då..eg hadde den store ære og glede over å få tildele Einar som verkeleg er ein " einar " denne medaljen. Å - eg er så heldig og så priviligert...TAKK til Einar for alt han har gjort og gjer for bygda, for kommunen og for heile Nordhordland. Eg set stor pris på deg, og ynskjer alt godt for dagane som kjem. Eg gler meg til å sjå museet ditt som du no lagar til i kjellaren din heime på Stranda. TAKK til bygdelaget som gjorde det mogleg at Einar fekk denne utmerkinga. TAKK for ein flott fest. De er så flinke. Så er det blitt kvardag igjen og nye utfordringar ventar meg. No er det full politisk trykk på arbeidet med å få STORHAVN til MONGSTAD. Her skal eg stå på barrikadane vi treng å tenkje langsiktig og tryggja arbeidsplassar og utvikling i kommunen og regionen for lang tid framover..De skal få høyre meir om den saka etter kvart.

onsdag, august 20, 2008

HUMØRKONFERANSE I HUMØRBYGDA


Endeleg...det er snart fredag 22.august 2008 og duka for den fyrste humørkonferansen i den spreke Humørbygda Hjelmås. Humørsjefen sjølv - Lars Hagesæter og konferanseansvarleg Inger Helen Midtgård ynskjer vel møtt til konferanse. Eg har gleda meg i heile sommar til denne dagen, og er så priviligert at eg skal få opne konferansen. Eg trur denne dagen vil vera ei inspirasjonskjelde av dei store, og det vil vere nyttig både for ansatte i kommunane og politikararane å få med seg denne dagen. Eg er fylt av respekt for det enorme arbeidet som ligg bak i Humørbygda - alle dei frivillege som bruker av si tid..fantastisk - vi er heldige i Lindås kommune. Lukke til med konferansen Humørbygda - eg er stolt og glad for å vera ein aldri så liten del av det!

tysdag, juli 29, 2008

LAD OPP BATTERIA


Sol, sommar og varme. Kan ein ha det betre?? Så heldige vi er å få bu i eit nydeleg og trygt land, ein god kommune og ikkje minst kjenne på felleskap og glede over å vera til! Eg har hatt nokre dagar med avslapping og har verkeleg fått lada batteria! Hausten er her snart med nye moglegheiter, utfordringar og spanande møter så det gjer godt å få påfyll av solstråler! Ja, så må eg berre nevne HUMØRBYGDA HJELMÅS. Dei er berre heilt utrulege der inne. No skal dei arrangere HUMØRKONFERANSE med vektleggjing av bruk av humor i omstillingar. Eg ser verkeleg fram til den konferansen, og det er eit privilegium å få lov å ynskje velkomen. Så 22.august skjer det altså i HUMØRBYGDA og eg håpar mange frå mange kommunar har høve å vera med. Humor er viktige ingrediensar i arbeidslivet og i politikken, så dette seminaret trur eg kan vere ei slik vitamininnsprøyting der ein får lada batteria og ta til med ny giv! Meir om konferansen blir det å lese her etter kvart! GOD SOMMAR FORTSATT!

måndag, juni 30, 2008

D/S OSTER 100 ÅR


" Dar kjem dampen, gamle Dampen, ta på deg treskorna og spring.." Ja, vi kjenner alle denne songen. Eg var på 100 års jubileum for D/S Oster på laurdag. I strålande vær fekk vi stå på Shetlands Larsens brygge i Bergen og helsa gamle Dampen velkomen til jubileumsfeiring. Ein flott dag med ei flott ramme. Glade mennesker, fine talar og pengedryss. Det var eit stort øyeblikk for meg å stå på podiet og helsa D/S Oster med talen min. Eg fekk også¨knyte eit par songvers innimellom frå Dar kjem Dampen som eg song. Det var utruleg kjekt. Saman med vener av Nordhordland Veteranbåtlag så fekk vi alle ein nydeleg dag i Bergen med Dampen som heidersgjest. TAKK til dykk alle som gjorde det mogleg å resturera båten, der ligg tusenvis av dugnadstimar bak det prosjektet. Ein formidabel innsats er gjort for å berga denne kulturskatten som D/S Oster er. Eg ynskjer lukke til vidare...og takk forat eg fekk vera med på jubileums markeringa.

laurdag, juni 14, 2008

GOD SOMMAR


12.juni hadde vi kommunestyremøte. Eit langt men særdeles godt møte med mange viktige saker som berører innbuggjarane i Lindås kommune. Eg skal ikkje gå inn på alt her, men vil berre nevna nokre : 1. Eit samrøystes kommunestyre gjekk inn for å senda uttale til NVE vedkomande kraftlinjer mellom Mongstad og Kollsnes der det politiske bodskap er KRAFT I KABEL. Vår dyktige sakshandsamar Aslaug Aalen har hatt hand om denne saka, og har gjort eit framifrå arbeid. No får vi sjå kva NVE seier før vi går vidare. Vi skal halda saka varm, og jobbe på mot luftspenn. 2. Økonomirapport pr.1.kvarta: vi ligg godt an i årets budsjett i Lindås. Det er betryggande, og det er ikkje minst stor honnør til einingane som jobbar på for å halda budsjett. Vi har enno ikkje hatt ei skikkeleg revidering av 2008 budsjettet og økonomiplanen dette fordi vi ennå ikkje kjenner våre inntekter etter retaksering av verk og bruk. Dette skal vere klart til 1.juli...og det vert spanande. Allikevel styrkar vi budsjettet til kultur, kyrkja og opprettar ungdomsråd i Lindås. 3. Arbeidsgjevarpolitisk plan : vi har vedtatt ein svært god plan for Lindås kommune sine arbeidstakarar. MEN: det er grunn til å styrka planen med eit eige punkt - og eg foreslo difor at ein skal ha som målsetjing i kommunen å auka dei som går i ufrivillege låge stillingsbrøkar. Desse finn vi mest i kvinnedominerte yrker. Eg er glad eg fekk både adminstrasjonsutvalet,formannskap og kommunestyre med på det!
No er det sommar, men eg tek ikkje ferie enno. Litt tid til avslapping skal eg unne meg etter fleire månader no med høgt tempo og mange gjeremål. Idag skal eg til KLØVHEIM SKULE. Her er det 100 årsjubileum for skulen, og 40 år for KLØVHEIM SKULEKORPS. EG GLER MEG VELDIG TIL DETTE ARRANGEMENTET. Må seie eg er priviligert som får vere med på så mykje flott og positivt i kommunen. VI ER HELDIGE som får bu og arbeide her! Ha ein GOD SOMMAR...eg kjem fort attende på bloggen...

søndag, juni 01, 2008

Vegen vidare...


1.juni - sommar og varmt ute, allikevel må eg ein tur innom bloggen min. Mykje har skjedd i kommunen sidan sist eg skreiv om kraftlinjene, så no er det på tide med ei oppdatering! Fyrst viul eg nevna at vi er blitt lagt merke til!! Ja, det har seg slik at vi arbeidar med ny plan for Knarvik senterområde, og i den forbindelse har vi og oppretta god kontakt med det lokale næringsliv og Knarvik Senterforening. At senterforeninga i Knarvik går inn og forskoterar 10 mill.kroner til 1.rundkøyring står det stor respekt av. Kommunestyret har gitt løyve på 5 mill. så no er vi i full gang, og håpar på oppstart av det arbeidet like over sommaren. Eg sa vi er lagt merke til...jo - husbanken såg oss og innstilte oss til å få midler til Stadutvikling - BLEST, og det har vi fått. 1 million ! No kan vi planlegge og analysere og få eit framtidsretta Knarvik sentrum og regionsenter. Eg håpar verkeleg at vi skal få til noko og ikkje berre ha det på papiret. Dialog og samarbeid med lokale aktørar i Knarvik er viktig for meg. Så 16.juni inviterer vi til seminar og eg håpar mange frå både næringsliv, senter, innbyggjarar og politikarar vil finne vegen til eit viktig seminar der utvikling står på dagsorden! Så må eg nevna KULTURSKULEN. Ei arbeidsgruppe har no jobba seg fram til ei god organisering av skulen, hatt fokus på innhald og ikkje minst sett på at fordelinga av ressursar til skulekjorpsa blir meir rettferdig. Gruppa har gjort eit godt arbeid. Vi vil difor gå inn for dei konklusjonane som gruppa har lagt opp til, og løyve 125.000 kr.til kulturskulen for 2008 slik at nivået vi no har blir oppretthalden. No må vi passe på at rammene for 2009 også blir samsvar med gruppas arbeide - det skal iallefall KrF setje på dagsorden i budjsettarbeidet til hausten. Kyrkja vil vi også styrke - og heile 700.000 går vi inn for slik at lønskostander og sikring av konfirmantarbeidet til hausten er i boks. dagens gledelege nyhende er satsinga på ungdommen - dei som fell utanfor organisert tilbod. Vi i fleirtalet - KrF - Høgre og FrP vil blåse liv i Ungdomens kommunestyre og løyver 125.000 kr til det arbeidet med å få igong gode tiltak for ungdommen. No skal vi lage retningslinjer for korleis midlene kan brukast, og det blir formannskapet som må godkjenne dei tiltaka ungdommen vil ha. Samarbeid mellom formannskap / kommunestyre og ungdommen kommunestyre vil bli styrkja. frå politiet er der stadig signal om at det går i feil retning for ein del miljøer i kommunen vår. Mange ungdommer driv hærverk for å ha noko å gjere..dette vil vi no setje fokus på, og håpar og på eit godt samarbeid med politiet. Vel, nok i denne omgang, men det skjer MYKJE POSITIVT rubdt oss - og vi er glade for å setje dagsorden i kommunen vår. Utfordringar står i kø, men vi grip fatt dei ein for ein...No skal eg nyte søndagen og ta ein telefon til mi mor som har bursdag i dag. GRATULERA MED DAGEN MAMMA!!

onsdag, mai 14, 2008

Sikker straumforsyning men i KABEL!


Det er snart midnatt og det har vore ein lang og hektisk ordførardag! Dagen idag har vore særdeles spanande, utfordrande og ikkje minst engasjerande. Dagen idag har gått til kraftlinjesaka Mongstad - Kollsnes, og eg har vore i møte med både NVE (Norges vassdrags og energidirektorat )og deltatt på FOLKEMØTE på Radøy. Møtene idag har vore i fellesskap med Radøy, Austhreim, Lindås og Øygarden. Ikkje minst vil eg nevne FOLKEMØTET: Stort engasjement, masse folk, og konstruktive innlegg. Budskapet frå Nordhordland er klinkande klart : straum skal alle få, men det i jord / sjøkabel.Forrige veke hadde eg møte med alle grunneigarane i Lindås som er berørte av desse kraftlinjene. Ein utruleg flott gjeng som var djupt bekymra for framtida, landskapet og sitt bumiljø. Dei 4 kommunane står altså samla og vil koma med høyringsuttale til NVE med eitt bodskap : Nordhordland har eit sårbart kystlandskap, industrien har krevd mykje av lokalbefolkninga i Hope / Kjeilen området og det er allerede betalt ein høg pris for det. No er vår tur komen til å få noko att! Straumen skal i kabel...og vi vil gjere alt som står i vår makt å det til. Her står vi samla tverrpolitisk i heile regionen vår. Vel, de skal få fylgje med i utviklinga på denne fronten, no sender vi inn uttale til høyring, så blir det til hausten ei synfaring med NVE på dei berørte områdene.. Saka er viktig og vi legg breisida til! GOD NATT!

torsdag, april 24, 2008

Nordhordlandspakken vedtatt i fylkestinget


HURRA!! Nye Nordhordlandspakken er vedtatt i fylkestinget idag. Dette er svært gledeleg, og no må vi ha full fokus på sentrale myndigheiter slik at dei og får augene opp for denne saka. Pakken må inn i Nasjonal Transportplan ( NTP )og dit er det beklagelegvis ein lang veg å gå. Men eg er optimist, og vil jobbe for at Lindås og Nordhordland får trygge og gode vegar og infrastruktur.Om nødvendig tek eg gjerne ein tur på Stortinget nettopp for å tale Lindås og regionen si sak! Så no brettar eg opp ermene og jobbar for samferdsel! Synspunkter ?? Skriv gjerne ein kommentar.

måndag, april 21, 2008

Framtidig storhavn på Mongstad


Mongstad er i verdsklasse og i stor vekst. Mykje skjer i nordre delen av kommunen no, og Mongstad prosjektet til StatoilHydro byrjar å vise att i terrenget. Allikevel er det viktig å sjå langt fram og tenkje langsiktig.Der er då at framtidig storhavn på Mongstad må på teiknebrettet. Fylkeskommunen har akkurat starta opp fylkesdelplan for framtidig storhavn i Bergenområdet. Då SKAL vi på banen fordi vi har det beste området i Hordaland for ei slik stor og internasjonal havn. Alt ligg til rettes på Mongstad, alt frå areal, kai, oljevern, infrastruktur etc..Vi veit vi er i sterk konkurranse med både Bergen, Samnanger, Fusa, Sund og Fjell kommunar, men dog...vi må tenkje framtid og då er Mongstad er min meining det aller beste aøternativ for storhavn. Eg leier no arbeidsgruppa som skal jobbe inn mot fylket nettopp med denne saken. Så skal vi snart igong med revidering av budsjettet og økonomiplanen. Det er også eit svært spanande område. Vi har forventningar om at kommunalministeren i revidert nasjonalbudsjett skal kome opp med nye friske midler til kommunane. Kvifor det ?? Jo fordi 4 av 10 kommunar må kutte i tenestetilbodet deriblant Lindås. Vi har store renteauke, pensjonskostnader, lønskostnader og alt dette står ikkje i stil med inntektene. Vel, dette skal du få høyre meir om når det nærmar seg mai og revidert budsjett. Trygg oppvekst og god alderdom er framleis hovedagenda for KrF og ordføraren. No håpar vi på større handlingsrom...eg er spent...Snakkast.

måndag, mars 31, 2008

HURRA FOR STRILATUN


Så har Seims bygda klart det igjen!! laurdag 29.mars feira dei grendahuset sitt
" Strilatun ". 20 år med entusiasme, kreatvitet, dugnad og frivilleg arbeid. Eg er mektig imponert over det arbeidet bygda har lagt ned i Strilatun. Å feire eit hus er ikkje kvardagskost, sjølv ikkje for ein ordførar! Takk til bygda som står på for innbyggjarane i bygda ja, for mange både i Lindås og heile Nordhordland. Å vere ordførar i Lindås kommune er eit stort privilegium, og ikkje minst få representera på eit så flott og gjennomført arrangement er eg svært glad for. Seimsbygda har gjort og gjer jobben sin, dei står på, gjer seg ikkje. Lukke til med vidare arbeid, og lukke til med å spre dugnadsglede over frivilleg arbeid. De gjer ein kjempejobb.
Fylgjande tekst er frå talen eg hadde til jubilanten.

Kjære jubilant og jubilantar!
Eit hus – eit grendahus fyller 20 år. Gratulera med dagen, gratulera med 20 år.
Strilatun – eit perfekt navn til eit grenda hus. Strilatun fylt av kraft, motivasjon, kreativitet, festglede, song og musikk, barn, ungdom, eldre, nabotreff og helselag. Ja, mang ein aktivitet rommer dette huset.
Eit levande hus kan ein trygt seie, i ei levande bygd SEIM.
Mitt fyrste møte som ny i kommunen i 1995 var bla møte med Strilatun. Eg hadde starta i heimesjukepleien i Alversund og Seim, og skulle ut på mitt fyrste oppdrag til Seimsbygda som sjukepleiar. Hadde pugga litt på kartet, men fekk berre grei beskjed – kjør til Seim – rett forbi Strilatun så er du der!! Ok tenkte eg – Strilatun – kva no det var?? Etter nærare undersøkingar så fann eg ut at Strilatun var altså eit grendahus - og med det som landemerke så blei eg losa rundt alle stader på Seim og omegn.

Jubilanten har romma mang ein lindåsing, og mang ein stril. Ja, også internasjonalt er Strilatun kjent.
Frå Lindås kommune vil eg ynskja til lukke med jubileet 20 år. Kommunestyret i Lindås er så privilegert som har fått ha budsjettmøtet sitt i desember lagt til Strilatun.
Det har vore vanskeleg å finne nøyaktig når tid denne tradisjonen blei innført, men i følge kilder på rådhuset så er det i alle fall rundt 10 år sidan og kanskje meir sidan dette samarbeidet starta. Sjølv fekk eg leie mitt 1.budsjettmøte 13.desember i fjor i dette hus – og vi fekk topp service, alt tilrettelagt, god mat så dette vil vi satse vidare på.

Det skal bu folk i husan. Husan e som folk. Folk treng hus og hus treng folk i all si tid…., synger Kari Bremnes. Og i dette hus er der folk, og folket trenge Strilatun. - Korleis har du det i ditt hus forresten? Korleis står det til? Tru ikkje på ekspertene som vil fortelle deg at dei veit alt så mykje betre. Men det er ein ting vi veit veldig godt når det gjelder motivasjon. Det er at
slike tilstander er smittsomme. Korleis vi sjølv har det smitter over på andre.

Eg håpar at dette huset framleis vil vere ei slik smittekjelde – til motivasjon og glede for mange – langt utover Seimsbygda.

Takk for invitasjonen og lukke til vidare med arbeidet i dette huset!

fredag, mars 14, 2008

Oppsummering ....


Det er fredag og det er helg. Eg kjenner meg priviligert ikveld. Priviligert over å få vere folkevalgt, få vere ordførar og få vere ein del av den store KrF familien! Så hadde vi kommunestyremøte igår. Vi starta kl. 14.00 og avslutta kl. 20.40. Eit langt, men godt møte der vi fekk debatera viktig politikk, eit møte der vi var for det meste samrøystes i heile kommunestyret, men vi hadde også vedtak der dei politiske ulikheter kom fram. Det er dyktige lokalpolitikarar i Lindås. Alle parti har utruleg flinke og kreative folk, som er på jakt etter dei gode løysingane heile tida. Vår KrF gruppe med Arne Ramslien i spissen talar varmt om viktige verdiar, menneskeverd og mangfoldet vi skal ivareta i kommunen vår. Kva har så skjedd den siste tida for min del ?? Ei lita opprasing følgjer no, og du vil sjå at det er svært mange ulike oppgaver ein ordførar i ein kommune må ta ansvar for!!Eg kan ikkje ta med alt, men dei store linjene får du !
- 22.januar - opning av nye vegen - Espeland - herland. Fantastisk med trygg veg til Mongstad
- 25 - 27.januar - KrF konferanse - lokalpolitikarane samlast til viktige tema
- 30.januar ein vanleg dag på kontoret der eg har møtepunkt med innbyggjararne. Denne dagen møtte eg folk frå Risa på Lindås. Veldig interessant
- 31.januar - Stormøte med Nordhordland Legevakt. Helse for alle i Lindås og nordhordland
- 7.februar - kommunerstyremøte på Mongstad. Vi ser det store anlegget, og får viktig informasjon om satsingane som no er i full sving. Industri og næring i fokus!
- 8.februar - klimamøte. Miljø og klima er satt på dagsorden i Lindås. Eg har tatt initiativet til at ny klima og energiplan no må rullerast og miljø må vere ein viktig del av denne planen
- 11.februar - ekstramøte i formannskapet. Lindås bu og servicesenter står på agendaen. Politikarane ynskjer ikkje å gå for rådmannen sitt forslag til innsparingar om å leggje ned 25 sjukeheimsplassar og gjere dei om til omsorgsbustader med heildøgnspleie. Rådmannen har gjort jobben sin, men vi ynskjer ikkje å fylgje den planen
- 14.februar - ungdomskuleelevar på Knarvik møter meg på kontoret til prat og intervju. Dyktige og engasjerte ungdommar
- 17.februar - eg er " organist " på Gudstenesta i Myking kyrkje. Flott å få litt påfyll også!!
- 21.februar- ordføraren møter kontrollutvalet. Skulen og styringsstrukturen er temaet
- 26.februar - kontordag og møter med ulike innbyggjarra
- 29.februar - Regionrådet har møte. Storhavn på Mongstad og utviklinga der i nordre delen er viktige tema
- 3.mars - NRK intervju kl. 07.00. Eg får lov å snakke om kommunen - vekst og utvikling. Vi ynskjer nye innbyggjarar til Lindås
- 4.mars - møte med ulike innbyggjarar
- 7.mars - fylkesmannen har tilsyn på kommunens beredskap. Eg må møte til intervju..og det gjekk greit. Vi har eit godt planverk og retningslinjer for beredskap i Lindås. Det er trygt å vite
- 9.mars - denne dagen skal eg leve lenge på. Opning av HUMØRKRAFTVERKET i humørbygda Hjelmås. Eg har konsert og får møte entusiastiske bygdefolk som brenn for bygda si og nyskaping. STÅ PÅ - de er utruleg flinke.
- 10.mars - Miljødep. er på synfaring i Nappane saka. No er det berre til å vente...
- 12.mars - folkemøte på Seim. TAKK TIL SEIMSBYGDA som igjen har kalrt det. Dei er svært motiverte og vil ha utvikling i bygda. Full gymsal og masse engasjement. Eg er blitt veldig glad i Seimsbygda også..er priviligert som får oppleve alt dette positive
- 13.mars - kommunestyremøte. Vi vedtek barnehageplanen - og det blir ny barnehage på Ostereidet og Knarvik Barnehage skal byggje ny. Spanande..
- 14.mars - møte om vassforsyning. Vatn er livgivande - og vi må vere på hugget og vite at vatnet vårt er trygt å drikke med god kvalitet.
Då er det helg og snart påske. Påskehøgtida då vi skal minnastkor høgt Gud elska verda at han gav Sonen sin den einaste, forat kvar den som trur påHan ikkje skal gå fortapt , men ha EVIG LIV. ( Joh.3:16 )
Ha ei god påske alle saman. Vi snakkast på bloggen!!

søndag, mars 09, 2008

HUMØRBYGDA HJELMÅS


I dag vil eg fortelja litt om ein fantastisk ettermiddag eg har hatt. Denne søndagsettermiddag har eg tilbringt i HUMØRBYGDA Hjelmås saman med ein flokk entusiastiske og humørfulte mennesker - store og små ifrå Hjelmåsbygda. HUMØR KRAFTVERKET vart opna med å tenne den fyrste lampa og det fekk altså eg som ordførar gjera. Det berre oser av humør, ståpå holdninger og ikkje minst humør i denne bygda. Ja, eg kan godt forstå at dei ynskjer å byte navn frå Hjelmås til Humørbygda! Humørbonden Geir Styve var og tilstades og gav oss eit innblikk i dei ulike typer av bygdedyr som finnes. Besøk også frå Masfjorden - ved ordførar og regionrådsleiar Håkon Matre. Så hadde eg ein aldri så liten " minikonsert ". Det var fordi ein av primus motorar i Humørbygda - Lars Hageseter vann ein konkurranse som kulturavdelinga i kommunen hadde skipa til. 1.premie altså ein konsert med ordføraren! Min 1.solokonsert !! Med meg var eg så heldig å ha Leif Sleire på piano. Han sit for Høgre i formannskapet og er ein dyktig songar og musikar. Vi hadde det kjempegøy på scena, og eg håpar folket også hadde det kjekt! Det arbeidet som no pågår inne på Hjelmås står det STOR respekt av. Det berre osar av optimisme, glede og samhald. Eg ser verkeleg fram til å høyre meir om prosjekta i Humørbygda, og eg kjem til å prioritera fleire slike søndags ettermiddager om høve byr meg! Ja, kjære Lars og alle de andre i Humørkraftverket og Humørbygda : GRATULERER, de er utruleg flinke alle saman ! Dette vil eg fylgje med på. Eg berre bøyer meg i støvet....

søndag, februar 24, 2008

MONGSTAD I VERDSKLASSE


Javel, seier dei på sørlandet når dei møtes...idag startar eg og med eit javel! Eg les i lokalavisa at LO leiaren har vitja Mongstad, og det er flott synes eg! Heilt sikkert eit nyttig seminar, men eg måtte møte i kontrollutvalet den dagen så difor fekk eg ikkje til å være med. Då det også var vinterferie i skulane så vil eg tru det var difor at rådmannen vår ikkje hadde høve til¨å møte. MEN : Mongstad er viktig for Lindås kommune, og det som skjer der oppe no er heilt i verdsklassen.Mongstad er faktisk det mest spanande industriområde i heile Europa spør du meg!! Eg fylgjer nøye med og har allerede vore fleire gonger både på StatoilHydro - Monmgstad, og ellers i området. Både eg og fleirtalet ynskjer all industriutvikling velkommen, og vi ynskjer vidare næringsutvikling både i Mongstad området og ellers i kommunen velkommen. Vi vil prøve å leggje til rette for all god næring og industriutvikling i takt med tida. Store ting skjer i nordre delen av kommunen og det er vi sjølvsagt interessert i og klar over. At eg som ordførar i vertskommunen var skuffa den dagen eg gjennom media fekk beskjed om at regjeringen ikkje stilte opp med naudsynt økonomi til å strate CO2 deponering og reinsing frå dag 1 slik det har vore sagt heile tida må ein kunne få lov å seie utan at det skal oppfattast at ein ikkje vil ha industriutvikling på Mongstad. Tvert imot! Eg fylgjer nøye med og det som skjer der oppe med varmekraftverket, testpilotanlegget etc..er svært interssant. Så må vi ikkje gløyme innbyggjararne våre - miljøet er viktig også i vår kommune. Eg reknar med at alt er i rute, og at det blir ei månelanding som Norge kan vere stolte av.

tysdag, februar 19, 2008

Betre alderdom


Så stormer det atter ein gong i kommunen vår. Igjen er det økonomi og dei store utfordringane som er knytta til den. Vi har ein sum til fordeling, og det er alltid smerteleg og tøft å redusera eller kutta i tenesteeiningane. No ligg der eit forslag frå rådmannen som går ut på å omgjera 25 sjukeheimsplassar på Lindås bu og servicesenter til omosrgsbustader med heildøgnsdrift. Det er svært dramatisk å redusera sjukeheiomsplassar og like dramatisk å flytte på sjuke og eldre.Lindås kommune har ein god eldreomsorg med svært dyktige og kompetente sjukepleiarar, hjelpepleiarra,legar, fysioterapeutar, assistentar, kjøkkenpersonell og aktivitørar.Vi vil fortsatt ha ei god eldreomsorg og det vil ikkje kome på tale å bryte hverken kommunehelsetenestelova eller forsvarlighetsprinsippet. Heller har vi ingen intensjon om å svekke dei eldre si rettsikkerheit. Kommunen har som sagt store økonomiske utfordringar i 2008 og i åra som kjem. Rådmannen har kome med eit forslag til innsparing på pleie og omosrgssektoren, eit forslag som altså går ut på omgjering av sjukeheimsplassar til omosrgbustader. Ein omsorgsbustad er IKKJE det same som ein sjukeheimsplass heløler ikkje om omsorgsbustaden har heildøgnsdrift. Forslaget er ikkje politisk behandla, men skal opp i både eldreråd, levekår og formannskapet neste veke.Politikarane har fått ei orientering om planane, men det ikkje betsmet eller avgjordt noko som helst frå politisk hald. Eg trur samtlege parti er skeptiske til dette forslaget, og vi skal gå igjennom dette grundig. Eg vil og rette ei stor TAKK til Lindåsbygda for engasjement for dei eldre sine kår. TAKK for eit flott folkemøte og TAKK til dei frå fagmiljøet og pårørandereprs.som møtte formannskapet. Engasjement er viktig og Lindåsbygda klarte å mobilisera mange på kort tid. Til slutt vil eg minne om eit anna viktig tiltak i eldreomsorgen og det er LINDÅSTUNET. Der gjer dei ein utruleg flott innsats for mange eldre, der er mennesket - den einskilde satt i fokus, og det er TRYGGLEIK og TRIVSEL som viktige element. Så kjære innbyggjarar : har du tid til overs så engasjer deg som frivilleg i eldreomsorgen - Lindåstunet treng deg, og det gjer dei andre sjukeheimane i kommunen vår også!

fredag, februar 01, 2008

Martha 105 år


Igår 31.1.2008 hadde eg den store glede og ære av å ynskje Martha til lukke med 105 år. martha bur på Knarvik sjukeheim og er den eldste i Nordhordland. Eg føler eg kjenner martha litt frå mitt tidlegare arbeid på Knarvik Sjukeheim, og difor var det ekstra stort for meg å få helse ho frå Lindås kommune på den store dagen. På sjukeheimen igår var der sjølvsagt fleire bebuarar som ville helse på martha, og då fekk eg og helse på dei. Ein av bebuarane sa med stor frimodighet : eg er så takknemleg for å bu her, her er det godt å vera! Det varma meg å høyre slike ord. Ja, personalet på sjukeheimane gjer ein formidabel innsats - ikkje berre med pleie, men også måten dei ordnar til på. Igår på post 2 var der nydeleg dekka til med blomar og kake, og flagget midt på bordet. Så følte vi oss så velkomne både eg og journalistane som var der. Å drikke kaffi ilag med Martha var eit stort øyeblikk for meg...eit menneske som har levd så lenge..tenk på alt ho har opplevd og sett i samfunnet. Tenk på utviklinga...på alle dei " nye " tidene ho har sett veksa fram. Heilt utruleg. Eg håpar Martha får gode dagar på sjukeheimen og ynskjer ho alle våre bebuarar i Lindås kommune alt vel.

torsdag, januar 24, 2008

Veg parsellen Espeland - Herlan opna

Så er endeleg vegen Espeland - Herland opna. Det skjedde 22.janaur med Knarvik Skulekorps i spissen, og mange fine talar og ord. Ein gledesdag for Lindås kommune og for heile regionen. Berg og dalbanepartiet er borte til savn for nokre, men til stor glede for dei vaksne! veganlegget framstår som fint og framtidsretta med ein trygg parsell. Så må eg få nevna at den fine natursteinen vi ser ved anlegget kjem ifrå min heimstadkommune KARMØY. Det blei sagt i helsinga på Alver Hotel etter opninga at ordføraren i Lindås har tatt med seg ein stein kvar gong ho har vore heime!! Så gale er det ikkje, men steinen er fin den, og det er eit godt arbeid - rett og slett nydeleg. Trygge vegar er viktige for regionen, og med den auka trafikken vi har på denne strekninga nordover mot Mongstad, så var det endeleg på tide at vegen beli rett og brei! No skal eg sjølv køyre nyevegen for 2.gong idag. Eg skal til Mongstad - til Statoil Hydro og halde eit foredrag om kommunens beredskap. Spanande og viktig tema! Eg gler meg...

fredag, januar 18, 2008

Framover


Eit godt stykke inn i det nye året, og full fart framover. Vi har hatt kommunestyremøte idag. Eit godt og konstruktivt møte med gode innlegg og sakleg debatt. Det er eit privilegium å få vere ordførar. Med KrF i ryggen og eit flott gruppe i fleirtalet Høgre, FrP og KrF så har vi mange utfordringar og oppgaver å ta fatt i. Å styre ein kommune er ikkje enkelt, men eg har tru på at vi skal få utrette mange ting til det beste for innbyggjarane.
Idag vedtok kommunestyret med 20 av 30 representantar " Nye Nordhordlandspakken ". Eg er svært tilfreds med at Lindås gjorde dette vedtaket, eit rett og rikitg vedtak spør du meg. Samferdsle og gode vegar er viktig for heile regionen. No håpar eg at alle kommunane her i nord gjer same vedtak slik at pakken går vidare heilt til Stortinget.
Så har fleirtalet i kommunestyre idag gjort vedtak på å redusere kuttet til kulturskulen. Kulturskulen må som alle andre einingar ta sin del av reduseringane i ei vanskeleg økonomisk tid for kommunen. Idag tilbakeførte med 150.000 til kulturskulen med det vedtak at Lindås skulekorps vert drifta med dirigent ut skuleåret, og at resterande blei fordelt der kuttet rammar hardast. Så kjem kulturskuledebatten opp for fullt i vinter og vår. Kven har vi kulturskule for, og kor omfattande skal vi ha den. Ein viktig debatt å ta.
Eg gler meg til imorgon ! Ikkje fordi det er fredag og helg, men fordi eg skal ut på besøk til ein brukar av kommunens tenester, få kome heim til han og sjå korleis han har det, samt vitje ein arbeidsplass! God natt!!