fredag, august 31, 2007

Festhelg i Knarvik


Så er det duka for ei festhelg i Knarvik. Det er Knarvikmilhelg og jubileumshelg! Dette fantastiske arrangementet som set fysisk aktivitet på dagsorden er heilt unikt. Ikkje berre handlar det om aktivitet av fysisk art, men det er eit stort kulturarrangement. Knarvikmil generalen Helge Brekke står på , år etter år, og det same gjer alle dei frivillige som tek i eit tak og legg enormt mange arbeidstimar ned i dette tiltaket.
FOLKEFESTEN - ja, eg gler meg og dette året skal eg stå på stand for KrF i tillegg til Knarvikmila! KrF - Lindås ynskjer å spele på lag med frivillige lag og organisasjonar. Idrett og fysisk aktivitet er både førebyggjande, helsebringande og bidrar til gode arenaer. KrF vil arbeide for at Nordhordlandshallen blir ein open og inkluderande hall med stor tilgjengelighet.Målet må vera at hallen blir gratis for lag og organisasjonar som faktisk gjer ein kjempejobb for barn, ungdom og vaksne. KrF - Lindås vil vere ein pådrivar for at kommunen har god og tett dialog og samarbeid med lag og organisajonar, og at Idrettsrådet blir ein aktiv medspelar. Kom innom standen vår i Hallen under Knarvikmila. Ta kontakt med oss om du er frivilligmedarbeider i eit lag / organsiasjon så skal du få høyre våre visjonar for både idretten og hallen!

måndag, august 27, 2007

Takk til Seimsbygda


Så har eg vore på mitt fyrste folkemøte så langt i valkampen. Seimsbygda stod for folkemøtet, og hadde verkeleg førebudd seg godt. For meg som ny politikar i kommunen er det viktig å høyre kva folket ynskjer. Møtet på Seim var særdeles interessant, og mange gode poeng og idear til løysing av ulike problemstillingar blei framsatt. TAKK skal de ha Seimsbygda. Eg vil ta dette med meg inn i arbeidet som lokalpolitikar. KrF - Lindås vil arbeide for gode løysingar på Seim, både når det gjeld skule, barnehage, seniorbustader og idrettsanlegg. Vi vil arbeide for at tilbygget med gymsal og garderobar kjem i gong snarast, og når prioriteringane skal gjerast vil vi innhente fakta og opplysninmgar frå dykk! KrF ynskjer eit godt og tett samarbeid, og vi håpar ikkje dette følkemøtet i kveld er det siste. KrF vil tenklje langsiktig og planleggje deretter, og då skal Seimsbygda med i dei planane. Til Bondelaget vil eg seie : JA TAKK TIL VAKSENOPPLÆRING!! Vi tek gjerne imot Bondelaget vi treng lære, vi treng møtast, vi tren å snakke saman og spele på lag! Dette skal bli spanande...så nå får me berre håpe at eg blir valgt og at KrF får dei stemmene dei treng for å ha innflytelse i kommunen! GODT VAL - SEIMSBYGD!

Den gode skule i Lindås

For KrF - Lindås er Trygg oppvekst eit hovudsatsingsområde for kommunen vår. Vi treng å utvikle den gode skulen, for vi har allerede ein god skulestruktur, flinke og dyktige lærarar og vi har mange motiverte foreldre som ynskjer godt samarbeid med skulen. Dette må vi ta vare på! For komande valperiode så vil KrF i Lindås fylgjande for skulen vår :
- behalda noverande barneskulestruktur. Skal det endrast i den så skal det berre skje dersom elevgrunnlaget vert for svakt eller om krinsen / foreldra sjølv ynskjer å overføra elevane til ein annan skule.
- byggja ut ungdomskulen i Knarvik snarast, og etter politisk vedtak vurdera ny ungdomskule i Alversund
- sørga for nødvendig vedlikehald og rehabilitering av andre skulenygg, og vi vil arbeide for at der blir ny gymsal på Seim skule
- sørgje for nødvendig personalressursar og læremateriell til skulen
- ha ein rektor på kvar skule
- einingsleiar for skulen som inngår i rådmannen si leiargruppe, med ein stab for fagleg og administrativ støtte
- stor fokus på arbeidsmiljøet i skulen og gode samarbeidsformer mellom skule - heimen og andre partar
Dette vil snarast arbeide med, og KrF - Lindås vil på den måten vera ein pådrivar for ei god utvikling av skulen i Lindås.

torsdag, august 23, 2007

Travle småbarnsforeldre


Idag blei eg merksam på ei flott melding frå partileiaren vår i KrF - Dagfinn Høybråten.Han lanserte ei forsøksordning i to kommuner der ein vil gje småbarnsforeldre som har barn mellom 1 - 12 år ei ekstra ferieveke. Kva ??? Jo, du les rikitg! Ei ekstra ferieveke. Er ikkje det flott! Småbarnsforeldra er ofte i ei tidsklemme, og KrF vil leggje til rette med meir tid for barna. " Skal vi ta steget fra en velferdsstat til et livskvalitetsamfunn må folk få ta tida tilbake"( sitat - Høybråten )KrF - Lindås ynskjer at kommunen vår skal bli ein forsøkskommune for denne ordninga. Eg har difor i samaråd med KrF - Hordaland sendt ut ei pressemelding med pålydande tekst : " Gjer Lindås til ein forsøkskommune, Dagfinn ".Lindås er ein kommune i sterk vekst, og vi har mange unge familiar som etabelerer seg her. Det vil vere av stor verdi dette tiltaket. Om det kostar noko ?? Ja, men det blir då statlege midler og skal ikkje gå på bekostning av eit stramt kommunebudsjett. Det hadde vore topp dersom vi fekk det til ! Så good luck Dagfinn og Lindås kommune.

søndag, august 19, 2007

Bomval


Ja, ja, så er denne veka over. Hektiske tide med valkamp, debattar og stands. Eg synes det har vore ei givande veke. Travelt, men du verda så mange kjekke folk eg har truffe. NRK debatten torsdag var spanande. Er stolt av Pål Kårbø og KRF, han debaterte bompengesaka veldig fornuftig og sakleg. Så ser eg i avisa Nordhordland på leiar plass at bomsaka har fårr plass. Må berre seie meg samd i Randi Bjørlo si oppsummering av den saka. Det er kjipt at bomsaka får så stor oppmerksomhet i valkampen. Nordhordlandspakka er ferdig behandla i heile regionen, og har fått sitt politiske vedtak. Vi treng vegar, nye vegar og trygge vegar. I pakka har vi finansieringa på plass slik at vi snarleg kan kome i gong.
Vi treng i valkampen å fokusera på mange andre viktige saker som t.d skule og omsorg. I m orgon skal eg til Lindåstunet, det ser eg fram til. Meir rappport får du då! Ellers så vil eg nevna at partiprogrammet til Lindås KrF no er å finna på heimesidene våre. Ta turen innom da vel - og sjå kva vi har å by på!

tysdag, august 14, 2007

Skulestart

Så er det to dagar til skulestart. For mange er dette utruleg spanande...1.skuledag og ny sekk på ryggen. Forventningsfulle 6 åringar med eit godt tak i mamma eller pappa si hand. Korleis blir det? Korleis er læraren ? Foreldra er like spente, men det går jo som regel bra! For dei mange som no har hatt ein lang og god ferie så skal det bli greitt å kome attende til kvardagen. Her i huset har ungdommane sove til langt på dag, men no er det andre bollar. Vi er mange foreldre som ser fram til at skulen startar opp att. For meg er det viktig at skulen representerer tryggleik og forutsigbarheit. Eg ynskjer ein god skule, ein skule med innhald og gode læringsarenaer. I Lindås har vi ein god skule. Vi har ein stab med dyktige lærarar som gjer ein kjempejobb utan dei altfor store ressursane. Slik eg kjenner skulen så er der behov for fornying. Teknologien går framover, og vi må difor sørgje for at skulen heng med i denne utviklinga. KrF - Lindås vil vere med å jobbe for gode læringsarenaer både for elevar og lærarar. Skulen må også vere slik organisert at alle veit kven som har ansvaret for skulen, og foreldra må kjenne seg trygge på kven som er leiar. KrF - Lindås vil fylgje med på det som skjer i skulen og organiseringa av skulen. Vi meiner det er viktig å lytte til grasrota, og dersom det viser seg at vi får ein dårleg skule med noverande organisering, ja, då vil vi vere på barrikadane og etterlyse nye løysingar. Kva ynskjer foreldra for skulen? Kva ynskjer lokalpolitikarane? Det skal bli spanande å sjå kva som skjer..Ein ting er sikkert : KrF vil arbeide for TRYGG OPPVEKST, og ein god barnehage og skule i heile kommunen.
Stem KrF, vi vil vere der for deg!

måndag, august 06, 2007

Valkamp på NRK Hordaland


Så er valkampen i gong...Skikkeleg i gong, og framover vil det være mange arrangement rundt omkring i kommunen vår. Til og med på internettsidene til Nrk - Hordaland er der valkamp. Ja, eg er med...du må gjerne gå inn på Nrk.no/Torget, deretter videre på Hordaland fylke og velje Lindås kommune. KrF - Lindås har eit spanande program. Ta deg tid til å lese programmet når det kjem i postkassa di, eller sjekk det på KrF - Lindås si heimesida. Klikk deg inn på linken som ligg til hø.på bloggen!Trygg oppvekst, bedre alderdom, idrett / kultur og miljøsaker vil vere viktig for KrF - Lindås i komande kommunestyreperiode. Eg ynskjer gjennom valkampen å flagge desse sakene, vi treng ein god skule med innhald og ein skuleleiing som lærarane, elevane og vi foreldre er tjente med. Ein skule kan ikkje drivast av seg sjølv, men må ha ein leiar.Arenaer for idrett og fysisk utfoldelse, ein open Nordhordlandshall, nye institusjonsplassar, god heimeteneste, brukarstyrt assistanse ( BPA ordning ) omsorgsløn, gode og meiningsfulle seniorsentre...vi har mange ting som skal på sakslista. Alt kan ikkje gjerast på ein gong, men med planar og langsiktig tenkjing gjennom prioriteringar så meiner KrF at det skal gå an...Så bruk oss, forstyrr oss, ta kontakt. Eg vil vere ein folkevalgt for nettopp deg!

torsdag, august 02, 2007

Vil vi ha eit sorteringssamfunn??

Eg skal ikkje skrive så mykje om dette temaet no, men eg vil henvise til Joakim sin blogg. Joakim er ein ungdom på 19 år og levande interessert i bioteknologi. Han har mange gode og velformulerte tankar omkring dette temaet. Dessutan er han KrF - Lindås sin 6.kandidat og ungdomskandidaten vår! Sjå til høgre på bloggen min, og finn mine bloggvener ( eit stykke nede på sida ). Der klikker du på Joakim - og kjem då direkte inn på hans blogg. Der kan du lese mykje spanande. Så hiv deg med i diskusjonen som pågår der, og les hans tankar omkring temaet bioteknologi, men også andre vikitge saker! Lukke til!