onsdag, juni 27, 2007

Lat Gjervik leva


Idag les eg i Nordhordlands Avis om Gjervikbygda og entusiastiske bygdefolk som verkeleg engasjerer seg. Synes det er flott at der er folk som verkeleg står på og som ikkje gir seg så lett. Ta desse brødrene Reigstad t.d, som seier : " Vi kjem ikkje til å gje opp kampen, om vi så må til Oslo for å kjempa den..." FLOTT! Eg liker engasjerte mennesker. Ja, eg og ynskjer grøntareal for framtida. Eg ynskjer ei klar markagrense i Knarvik. Gjervik og Knarvik er snart ei bygd, og det er viktig å ta vare på det grøntarealet som er att. Eg vil gjerne høyre på dei som engasjerer seg i lokalmiljøet, ja, ikkje berre eg, men heile KrF gruppa ynskjer å ta folk på alvor. KrF - Lindås har i sitt partiprogram å definera og sikra friområda og nødvendig areal til leikemiljø og fritidsaktiviteter. Dette gjeld også for Knarvik og Gjervik og andre bygder i heile kommunen. Ellers står det om Knarvik: utvikla Knarvik som regionsenter og buområde. Friluftsinteressene må sikrast ved at friområda vert utvida og busettinga tettare.
Stå på Gjervikbygd..eg støttar dykk, vi må ha nok grøne lunger slik at vi kan i ein travel kvardag få rekreasjon for sjel og sinn! Vil du lese meir om dette så klikk innom bloggarkivet for mai "Ut på tur"...

måndag, juni 25, 2007

Full fart framover


Endeleg sommar! Det gror og det er grønt og fint omkring oss. Mange har planta i krukker og bed, og vi har nydeleg vær for tida. Det er herleg å sjå utviklinga i naturen dag for dag! Så treng hagen og blomane vatn og næring for å forbli grøne og oppreiste. Slik er det vel også i våre liv. Vi mennesker treng også påfyll slik at vi tåler både sol,varme og uvær innimellom. Det tar på å leve og for ein del kan det til tider kjennes svært tøft. Det betyr mykje at ein gjennom oppveksten har fått næring og styrke til å takle livet med dets medgang og motgang. Derfor er familien og barne og ungdomsarbeidet utruleg viktig i lokalsamfunnet vårt.Det som borna får med seg av verdiar og holdningar tidleg i livet ligg der som ein ressurs å ta fram når motbakkane blir vel bratte. Trygg og god oppvekst for born og unge er ei hjartesak for KrF - Lindås. Vi ynskjer at kommunen vår skal leggje til rette for gode arenaer for desse gruppene, samt at skulen kan vere ein plass der godt læringsmiljø uten mobbing kan ha 1.prioritet. KrF - Lindås vil også ta ansvar for at dei frivillege lag og organisajonar kan få utvikle seg slik at dei har gode vilkår for å drive frivilleg arbeid i kommunen. Eg for min del skulle ha sett og vil arbeide for at idrettsarenaer blir gjort tilgjengelege for alle - og på ein slik måte at laga ikkje skal betale dyr halleige, for så å gå " konkurs ". Nei, vi må sikre oss at tilbodet er av ein slik art at ein faktisk kan nytte seg av det utan å måtte bruke all ressurs for å få det til å gå rundt. Krf - Lindås vil setje på dagsorden viktige saker der vi bla må ha tydelege satsingsområder og mål å jobbe etter. Det går så det suser i Lindås, derfor må vi ha klare langsiktige mål for kommunen vår, og vi må ivareta "fotfolket" som gjer ein enorm flott innsats i det frivillege arbeidet det vere seg idrett, korps,kor, fritidsklubbar etc...Ver med KrF - Lindås i full fart framover!

torsdag, juni 21, 2007

EKSPRESSBUSS


Ja,ja,så er nok ein dag over, og det blir bra med ein avspaseringsdag i morgon slik at helga blir ein smule lengre enn den pleier. I dag tok eg ekspressbussen på jobb. Vel, eg pleier jo vanlegvis gjere det, men i dag hadde eg ei artig oppleving på bussen. rett bak meg var det stor diskusjon om Tides nye ekspressruter frå Knarvik til Bergen. Er desse rutene verkeleg ekspress eller ei?? Vi opplever at bussane stoppar heile vegen sjølv om det er blitt oss fortald at ekspressbussen ikkje skal stoppe før Eidsvåg. Ja,ja...diskusjonen var interessant og kreativ. Konklusjonen var som følger : fleire burde ta bussen til byn - då sparer ein miljøet og du sparer penger og bil!Synes vi har eit flott kollektivtilbod frå Knarvik. Skulle berre ynskje at det også gjaldt lengre ute i kommunen, for der strevar dei, og der er det ikkje alltid like lett å finne ein ekspressbuss...KrF er eit verdiparti og eit miljøparti. Som lokalpolitikar i Lindås vil eg arbeide for at kollektivtilbodet skal vere godt og tenleg for alle. Vi må leggje press på stat og fylke slik at der kan leggjast til rette for eit slikt tilbod - og at reisekostnaden blir mindre. Bergen kommune har no ein pris på bussbiletten - ein pris som er heilt overkommeleg. No må vi jobbe for det same...slik at det ikkje blir nødvendig å ta bilen til Hordvikneset for så å ta bussen til byn - for det blir jo mykje billegare! KrF - Lindås vil vere med å påverke, så berre forstyrr oss..ta kontakt , vi vil vere der for deg!

måndag, juni 18, 2007

KrF eit tydeleg alternativ


I dag har eg fundert litt over livet! Eg er glad for at eg er den eg er, ulik alle andre, eg er på min måte med mine feil og manglar, men også med mine kvaliteter og ressursar. Eg har funne mitt parti - og det er eg kjempeglad for. Stresser du med å finne ditt parti?? Vil du at ditt parti verkeleg skal stå for noko, vere tydelege og ikkje fare med kun populisme og materialisme? Dersom du ynskjer eit parti med verdiar og inkludering, så har eg svaret på kva du treng: KRF. KrF er eit tydeleg alternativ til dei andre partia. Med ærefrykt for livet i eit inkluderande samfunn så framstår KrF som verdipartiet nr.1. KrF sine veridar er inspirert av den tanke at eitkvart menneske er UNIK og VERDIFULL.Vi skal stå opp for dei svake i samfunnet både i vårt nærmiljø - i vår kommune, men også nasjonalt og internasjonalt.
KrF-Lindås ynskjer å å tale på vegne av dei i kommunen som ikkje har ei pressgruppe i ryggen, og vi vil vere med å utvikle kommunen slik at den blir den beste kommune å bu i. Trygg oppvekst - god alderdom...dette skal du får høyre meir om gjennom valkampen. For KrF - Lindås er det viktig at kommunen er inkluderande med hjarterom og varme - for alle! heng deg på KrF du også!

måndag, juni 11, 2007

Listetopp


Eg har den siste tida fått fleire spørsmål om kvifor eg vil meg så vondt å bli lokalpolitikar i Lindås kommune. Fleire har registrert at eg er ny, heilt fersk i politikken og det er jo sant og visst! MEN : politisk interessert har eg vel alltid vore, og rundt middagsbordet har mang ein politisk debatt hatt fokus! " Politikarane berre lover og lyger "..Dette er eit utsagn vi fekk som stod på stand i Knarvik Senter for eit par veker sidan. Gjer dei det? Det er ikkje lett å vere lokalpolitikar å jobbe med kommunebudsjettet som verktøy - eit budsjett som der stadig må skjæres i, brutalt - inn til beinet. Prioriteringar mellom grupper - born / eldre, helse / teknisk...Nei, det er er beundringsverdig at så mange har vore aktive i politikken gjennom fleire år. Så kvifor vil eg stå på lista til KrF - ja, til og med vere ordførar kandidat?
Jo, difor står eg på lista :
- KrF vil setja brukarane av dei kommunale tenestene i sentrum, slik at dei opplev kvalitet og service i møte med kommunen
- KrF har familien i sentrum
- Er opptatt av ein trygg og verdig alderdom
- Har oppvekstmiljøet i sentrum
- Er med i kampen mot rusgifter
- Vil strykje forebygginga i helsetenesta
- Formidling av kultur og verdival
- Ynskjer å styrke det frivillege arbeidet
- Har fokus på kyrkja og kristenlivet
- Vil byggje på eit anstendig ressursforbruk
- Har fokus på miljøet
- Sikre arbeidsplassar og levedyktige samfunn i heile kommunen
- Vere pårdrivar for kommunikasjon og samferdsel
- Ha trafikksikring i sentrum

Eg kunne sagt enda meir...men alt dette er henta frå partiprogrammet til KrF - eit unikt og flott program som eg gjerne vil vere med å arbeide fram. For KrF - Lindås vil vere pådrivar til at kommunen vår blir den beste i heile landet!! Visjon og målstyring er viktig, spesielt i lokalpolitikken. Eg - vil vere ærleg og bruke sunn fornuft...det trur eg er kjempeviktig for å lukkast. Når valkampen er i gong for fullt, så glede eg meg til møte mange både blide folk og kanskje eg møter nokre sinte og?? Uansett - eg ynskjer å møte den enkelte med respekt og ærlighet.Dette skal bli spanande!

måndag, juni 04, 2007

Shopping

Eg er ei av dei som elsker å gå i butikkar. Eg treng ikkje nødvendigvis kjøpe så mykje, men gå rundt å sjå, fundere, tenkje på om eg kanskje skal kjøpe noko?? Vel, shopping er gøy. I Lindås kommune er vi nå heldige så har fleire shoppingsentra å bruke. Stadig får vi nye tilbod både på Lindås og i Knarvik. I den seinare tid så les vi i lokalavisene at det skal byggjast ut både på nedsida av veien ved Knarvik Senter, og ellers utviding av Knarvik Senter, parkeringshus osv. ja, shoppingsentra må vi ha. MEN, der er eit stort men tenkjer eg. Utan at trafikkproblema i Knarvik blir løyst kan vi ikkje utvide senteret meir verken på oppsida eller nedsida av vegen. Det er eit stort tankekors at trafikkproblemet på ettermiddagstid er så stort at ambulansen frå legevakta ikkje kjem fram. Vår interkommunale legevakt på nedsida av Knarvik Senter ligg sånn til at når trafikken står så kan liv gå tapt. Difor hastar det verkeleg med å få bukt med trafikkproblema i Knarvik. KrF - Lindås ynskjer å leggje til rette for næring og utvikling, men vi vil og vere med å ordne opp i trafikkproblemet. Mitt hjartesukk i dag er at det ikkje blir nye butikkbygg i Knarvik før trafikkproblemet er løyst, dette på tross av at eg elskar å å gå i butikkar! Kva tenkjer du om dette??