onsdag, august 18, 2010

Ein open resepsjon

I dag har eg opna det nye kundemottaket eller " den nye resepsjonen " på rådhuset i Knarvik. Lindås kommune har fått eit framtidsretta, inkluderande og kvalitets lokale for å betre kunne ta imot innbyggarane i Lindås. Eg er veldig glad for at vi no har fått de i våre teneste tte til. Kommunestyret bevilga 500.000 til dette føremålet, og i dag ser vi eit godt resultat utifrå dei rammene og det arealet vi hadde til rådighet. Ikkje minst er eg nøgd med at vi no får ein sakshandsamar frå byggesak som skal vera tilstades i resepsjonen kvar dag frå 9 - 15, så no er byggesaksavdelinga open utan at ein må bestiklle time på ein tirsdag eller tosdag. No kan innbyggarane møte opp og få hjelp, veiledning og gode råd, og ikkje minst få ivaretatt sine saker på ein god måte. Sjølvsagt må ein kanskje gå djupare inn i ei sak ved at ein må avtale meir tid hjå ein sakshandsamar, men ved å ha tilgjenge på fagleg kompetanse i resepsjonen så er vi på veg til å bli betre. Å bli møtt med raushet og eit ope sinn er viktig, respekt og inkludering likeså betyr mykje. Eg ynskjer meg ein kommune der vi tek innbyggarane på alvor med respekt og audkjukhet uansett om vi er samde eller usamde i saka som ein har. Alle skal ha lik handsaming, og eg vil vera med å utvikle dette i våre teneste einingar. Verdi orda i organsisajonen og vår samfunnsvisjon må visast att i praksis i det daglege virke både hjå ansatte, leiarar og politikarar. Eg er glad for den " nye " resepsjonen. Kom innom Lindås rådhus og velkomen også til mitt kontor og til å ta konatkt med meg.

Ingen kommentarer: