fredag, september 07, 2007

Siste innspurt med eldreomsorg i sentrum!


Eldreomsorg er meir enn ein sjukeheimsplass.
Mennesket er unikt og har uendeleg verdi heilt uavhengig av ytre omstendigheter.
Alderdommen er ein naturleg og viktig del av livet. Den må difor gis innhald og meining utifrå den einskilde sine ynskjer og behov.
KrF ser det som ei høgt prioritert oppgåve at eldres ulike behov lengst mogleg blir fulgt opp i dei lokalmiljøa der den einskilde kjenner seg heime.

Eldre utgjer ein aukande andel av befolkningen.
Den veksande gruppe med eldre har sine særlege behov og sin sjølvsagte rett til å ha taleføre representantar innanfor alle områder.
Eldrerådet spelar ei sentral rolle i all eldrepolitikk i kommunane. Dei har til oppgåve å overvåke dei eldre sine tilbod og behov. KrF vil vere med å støtte dette viktige arbeidet som eldreråda driv i kommunane.
Satsingsområder :
Dei økonomiske rammene for eldreomsorgen må vere av ein slik art at pleietilbodet vert bygd ut etter brukarens behov.
I Nordhordland har vi behov for ulike butilbod for dei eldre. Vi manglar bufellesskap der dei som treng hjelp og omsorg kan bu og fungera, men som ikkje nødvendigvis treng ein sjukheimsplass. I desse bufellesskapa kan ein ha små leiligheter og ein må ha fellesareal slik at ein kan søkje sosial kontakt med andre. Bufellesskapa bør vere bemanna .
Fleire desentraliserte omsorgsbustader og seniorbustader / eldrebustader manglar også i vår region.
Dagtilbod og velfungerande eldresentre / seniorsentre er eit satsingsområde for KrF. Gruppa av eldre treng og set pris på å koma i saman til hygge og sosial kontakt. Dette er også eit viktig førebyggjande arbeid.

Nok sjukeheimsplassar med kvalifisert personal vil vere viktig framover.Det same vil innhaldet i eldreomsorgen vere. For eldreomsorg er meir enn ein sjukeheimsplass. Kvardagen på ein sjukeheim er meir enn pleie og stell. Dei eldre treng kulturopplevingar, aktivitet, og FRISK LUFT. Kor mange av bebuarane på sjukeheimane får kome ut i frisk luft ? Kor mange har muligheten til å få seg ein tur til butikken, eller på ei Gudsteneste eller få vere tilstades i det laget eller organisajonen ein har arbeida i heile sitt liv?? Eldreomsorgen i Nordhordland treng fleire hender. Eldreomsorgen treng aktivitørar, miljø og kulturarbeidarar. Langsiktig planlegging og reelle mål må setjast for eldreomsorgen dersom kommunane i Nordhordland skal kunne dekkje dei mange behov som vil kome i åra framover. KrF vil setje dette tema på dagsorden og vere ein pådrivar for å utvikle eldreomsorgen i framtidas Nordhordland.
Vidare er KrF er opptatt av er å styrke omsorgslønsordninga. Mange pårørande gjer ein formidabel innsats for sine pleietrengande . Minst like viktig er det å få styrkje avlastningstilbodet slik at pårørande kan få eit pusterom innimellom og ta vare på seg sjølve. På den måten kan brukaren bu lengre i heimen når ein er i den situasjon at ein treng pleie og omsorg gjennom heile døgnet.
Kvalitet:
God kvalitet i eldreomsorgen handlar om å møte den einskilde brukar sine behov, setje av nok ressurser og sikre ei bemanning som gir helsearbeidaren tilstrekkeleg tid til kvart menneske. Mange helsearbeidarar fortel om hektiske arbeidsdagar med begrensa tid. Dei opplever ofte å kome i tidsklemma. Dei eldre om ein bur heime eller på institusjon / omsorgsbustad skal få leve så normalt som mogleg. Brukarane må få vere heile mennesker og ta med seg sine vaner og uvaner inn i institusjonen / omsorgsbustaden.

Eldre mennesker skal få leve gode liv.

Ingen kommentarer: