fredag, august 07, 2009

PSYKIATRITILBODET

Idag vil eg skrive litt om born og unde med psykisk sjukdom. Det er faktisk ei ganske stor gruppe i landet vårt som strevar i det daglege med utfordringar, problem og dei har det vanskeleg. Også i vår kommune Lindås er det fleire som strevar og har tøffe dagar.
NRK meldte tidlegare i sommar at 1 av 4 barn med psykisk sjukdom ikkje får hjelp. For eitt år sidan innførte regjeringen ein garanti som lova born behandling innen tre månader, men lite har skjedd. Nå må regjeringen ta ansvar for borna som ikkje får behandling, og gjere noko med det psykiatriske tilbodet til barn og unge i Norge!

Tidligere var midlane til psykiatrien øyremerka til kommunane, men det har den rød-grønne regjeringen endra på i 2009. Nå kan ein kvar kommune og fylkeskommune sjølv avgjere kor mykje penger som skal gå til det psykiske helsevernet.I Lindås har vi ikkje gjort endringar, men bruker same ramme - like mykje som det vi gjorde i 2008. For både KrF Lindås og samarbeidspartia H og FrP var vi samde om i budsjettet å halda fast på det slik at det ikkje har vore nedskjæringar itilbodet til psykisk sjuke. Eg er også svært glad for at eit samrøystes kommunestyre løyvde milder til aktivitetsbasert avlastning, eit tilbod til fleire ungdommar som bur heime, men som treng eit anna tilbod enn vanleg avlsatning.Sentralt så er KrF eineste parti som ynskjer å behalde øyremerkingen til psykiatrien. Dessverre hadde KrF rett, regjeringen har ikkje greidd å bygge ut behandlingstilbodet.

KrF meiner vi må ha ei satsing på skulehelsetenesten. Regjeringens papir-garanti, om hjelp innan tre månader er ikkje holdbar. 1 av 10 ungdommer i Norge har hatt sjølvmordstankar, då må vi være tilstades der ungdommene er. Fleire helsestasjoner med lågterskeltilbod til unge som treng nokon å snakke med. I Lindås har vi helsestasjon for ungdom. Eit tilbod kommunane i regionen bidrar til. Forutan det har vi og SALTO - ungdomskontakten i Knarvik senter som gjer ein formidabel innsats, og eg er svært stolt av det arbeidet dei gjer.Samarbeidspartia i Lindås fremma ekstra midler til SALTO i 2009 - og eg er glad forat heile kommunestyret gjekk inn for det!

Ja, vi må halde fast på at det er viktig å ha kontinuerleg fokus på psykiatritilbodet både i valtider, men ikkje minst i kvardagen. Det er ikkje nok å snakke, vi må handle. Eg vil iallefall vere ei stemme for dei som slit og har det vanskeleg i Lindås, og stadig vekk treff eg på mennesker som eg får snakke med og som gir meg innsikt i kva dei slit med.