måndag, august 27, 2007

Den gode skule i Lindås

For KrF - Lindås er Trygg oppvekst eit hovudsatsingsområde for kommunen vår. Vi treng å utvikle den gode skulen, for vi har allerede ein god skulestruktur, flinke og dyktige lærarar og vi har mange motiverte foreldre som ynskjer godt samarbeid med skulen. Dette må vi ta vare på! For komande valperiode så vil KrF i Lindås fylgjande for skulen vår :
- behalda noverande barneskulestruktur. Skal det endrast i den så skal det berre skje dersom elevgrunnlaget vert for svakt eller om krinsen / foreldra sjølv ynskjer å overføra elevane til ein annan skule.
- byggja ut ungdomskulen i Knarvik snarast, og etter politisk vedtak vurdera ny ungdomskule i Alversund
- sørga for nødvendig vedlikehald og rehabilitering av andre skulenygg, og vi vil arbeide for at der blir ny gymsal på Seim skule
- sørgje for nødvendig personalressursar og læremateriell til skulen
- ha ein rektor på kvar skule
- einingsleiar for skulen som inngår i rådmannen si leiargruppe, med ein stab for fagleg og administrativ støtte
- stor fokus på arbeidsmiljøet i skulen og gode samarbeidsformer mellom skule - heimen og andre partar
Dette vil snarast arbeide med, og KrF - Lindås vil på den måten vera ein pådrivar for ei god utvikling av skulen i Lindås.

Ingen kommentarer: