onsdag, mai 09, 2007

Eldrebølgja


I avisa Nordhordland på leiarplass 9.mai 2007 kan vi lese om eldrebølgja som kjem. Ja, eldrebølgja kjem, og den har forsåvidt vore over oss lenge. Det vi veit er at det går mot ein topp i 2030, og den toppen vil vere formidabel. Ja, det er heilt rett som redaktøren skriv : "Utfordrande eldrebølgje ". Dette vil krevje ei førebuing som snarast må starte. Dei nye eldre har betre økonomi, betre helse og utdanning. Dette gir utfordringar! Framtidas eldre veit kva dei vil, kjem til å setje krav til både kvalitet og kompetanse. Lindås KrF meiner at alle eldre menneske har krav på eit verdig og sjølvstendig liv og å få vera aktivt med i samfunnet.Difor må pleie og omsorgstenestene møte dei eldre med nye metodar! Det vil nok krevje meir kompetanse blant fagpersonalet, og auka tilgang på omsorgsytarane. Eldrebølgja den kjem, og den krev planleggjing. Lindås kommune har no 3 seniorsentre som fungerer godt. Desse må vidareutviklast slik at dei kan møte framtidas eldre. Desse lokale sentre kan bli gode møtepunkt og bidra til livskvalitet og mangfald. Så har vi Lindåstunet. Eit veldrevet tilbod som eit supplement til kommunens omsorgtenester. Skulle ikkje Seniorsentra og Lindåstunet gå i samarbeid? Tenk så spandande det kunne blitt. Frivillege + kommunale tilsette = SANT! Lindås KrF vil kvalitet i eldreomsorgen for her er ennå så mykje ugjort.

Ingen kommentarer: